xs
xsm
sm
md
lg

ซีพีเตรียมเสริมจุดแข็ง เทสโก้ โลตัส สานต่อยุทธศาสตร์พัฒนา SME สนับสนุน OTOP

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์ซีพีห่างหายจากการลงทุนธุรกิจใหม่ในประเทศไทยกว่า 29 ปี กระทั่งกลับมาลงทุนในรถไฟความเร็วสูงเพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของประเทศไทย และมองการซื้อโลตัสเพื่อเป็นแพลตฟอร์มกระจายสินค้าให้ชุมชน ตอบโจทย์ SME และ OTOP

ที่ผ่านมามีการพูดถึงการพัฒนา SME และ OTOP กันมาก แต่เมื่อลงลึกในรายละเอียดจริงๆ จะพบปัญหาหลักอยู่ 2 เรื่อง คือ 1. การผลิตที่ยังไม่ได้คุณภาพ 2. ไม่มีตลาดรองรับ ดังนั้น การที่ซีพีซื้อเทสโก้ โลตัสถือเป็นการตอบโจทย์ทั้ง 2 ข้อ เพราะด้านเกษตรและอาหารนั้นซีพีมีความพร้อมสำหรับการเป็นครัวของโลกอยู่แล้ว ส่วนในด้านการตลาด การเป็นไฮเปอร์มาร์ทก็ตอบโจทย์ในการเป็นศูนย์กระจายสินค้าให้ SME และ OTOP ได้เป็นอย่างดี

ทั้งนี้ การพัฒนาผลิตภัณฑ์หนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) ของไทยในเชิงสร้างสรรค์ จะเป็นการสร้างมูลค่าและความแตกต่างให้แก่ผลิตภัณฑ์ โดยเน้นให้ผลิตภัณฑ์นั้นๆ สะท้อนถึงความคิดในเชิงภูมิปัญญา การดึงเสน่ห์จากวัฒนธรรมพื้นบ้านมาสู่การพัฒนาผลิตภัณฑ์หนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ให้ทรงคุณค่า ประเภทผ้าและเครื่องแต่งกาย ซึ่งการนำภูมิปัญญาสู่อุตสาหกรรมเชิงวัฒนธรรมด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมให้มีรูปแบบผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าเพิ่ม (Value Added) หรือมีการสร้างสรรค์คุณค่า (Value Creation) ที่สอดคล้องกับความต้องการของผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพสูง ซึ่งซีพีมีความเชี่ยวชาญ และเทสโก้ โลตัส ในฐานะผู้นำวงการค้าปลีกในประเทศไทย ได้ให้การสนับสนุนผู้ประกอบการ OTOP มาอย่างต่อเนื่อง โดยได้เป็นช่องทางการกระจายสินค้า OTOP จาก 200 ชุมชนทั่วประเทศอยู่แล้ว ผ่านร้านค้าของเทสโก้ โลตัส กว่า 1,800 สาขาและแพลตฟอร์มออนไลน์ ซึ่งถือเป็นการรับซื้อและกระจายผลิตภัณฑ์ชุมชน เพื่อขยายโอกาสทางธุรกิจให้กับสินค้า OTOP สร้างความมั่นคงให้เศรษฐกิจฐานราก

อีกหนึ่งจุดแข็งของเทสโก้ โลตัส ก็คือ การดำเนินโครงการรับซื้อตรงจากเกษตรกร ที่เริ่มดำเนินการตั้งแต่ปี พ.ศ. 2553 โดยได้เพิ่มปริมาณผลผลิตที่รับซื้อทุกปี ในปี พ.ศ. 2560 เทสโก้ โลตัส ได้รับซื้อผลผลิตโดยตรงจากเกษตรกรมากกว่า 200,000 ตัน นำมาซึ่งรายได้ที่เป็นธรรมและยั่งยืนของเกษตรกร นอกจากเป็นช่องทางในการจำหน่ายแล้ว เทสโก้ โลตัสยังให้ความสำคัญต่อการพัฒนาศักยภาพเกษตรกรเพื่อสร้างความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน ยกระดับชีวิตความเป็นอยู่ให้แก่เกษตรกรทั่วประเทศ ผ่านโครงการรับซื้อตรงต่างๆ มากมาย เช่น โครงการรับซื้อข้าวหอมมะลิ 100% จากสหกรณ์การเกษตร 4 จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โครงการรับซื้อผักตรงจากเกษตรกรบ้านโนนเขวา จ.ขอนแก่น โครงการรับซื้อไก่งวงตรงจากเกษตรกรมหาสารคาม เป็นต้น และยังมีโครงการประชารัฐอื่นๆ อีกมากมายที่เทสโก้ โลตัส สนับสนุน

นอกจากนี้ เทสโก้ โลตัส ยังได้ช่วยเหลือ SME และสนับสนุน OTOP ปัจจุบันกว่า 90% ของคู่ค้าเทสโก้ โลตัส เป็นผู้ประกอบการ SME โดยนอกจากเป็นช่องทางการจัดจำหน่ายสินค้าภายใต้แบรนด์ของผู้ประกอบการ ทั้งในพื้นที่ชั้นวางและพื้นที่เช่าส่วนชอปปิ้งมอลล์แล้ว เทสโก้ โลตัสยังร่วมงานกับ SME ในการผลิตสินค้าแบรนด์เทสโก้ที่ได้มาตรฐาน คุณภาพและความปลอดภัยระดับสากล กับทั้งยังส่งเสริมโอกาสในการส่งออกสินค้าไทยไปยังตลาดต่างประเทศผ่านเครือข่ายกลุ่มเทสโก้

การเข้ามาของกลุ่มซีพีครั้งนี้จึงไม่ได้เป็นการเปลี่ยนยุทธศาสตร์ แต่จะเป็นการเสริมจุดแข็งให้กับเทสโก้ โลตัส และเกิดประโยชน์ต่อผู้ประกอบการ OTOP และ SME ในชุมชน เพื่อเกิดการพัฒนาร่วมกันอย่างมีส่วนร่วมและยั่งยืน


กำลังโหลดความคิดเห็น