xs
xsm
sm
md
lg

กรมรางฯเร่งคลอด กม.กำกับมาตรฐานระบบราง เปิดเอกชนใช้ทางร่วม

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์
กรมรางฯ รับฟังความเห็น “มาตรฐานและการอนุญาตการประกอบกิจการขนส่งทางราง” เร่งกฎกระทรวง ประกอบ ร่างพ.ร.บ.ขนส่งทางราง เปิดทางเอกชนร่วมใช้ประโยชน์ราง และกำหนดค่าโดยสารอย่างเป็นธรรม

นายสรพงศ์ ไพฑูรย์พงษ์ อธิบดีกรมการขนส่งทางราง (ขร.) เปิดเผยภายหลังเป็นประธานเปิดการประชุมรับฟังความคิดเห็น เรื่อง “มาตรฐานและการอนุญาตการประกอบกิจการขนส่งทางราง” ภายใต้โครงการศึกษาระบบกำกับดูแลกิจการขนส่งทางรางสำหรับประเทศไทย ว่า กรมรางร่วมกับสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (ทีดีอาร์ไอ) ศึกษารวบรวมข้อมูลกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการประกอบกิจการขนส่งทางราง เพื่อจัดทำร่างกฎกระทรวง ระเบียบ และประกาศที่เกี่ยวข้อง ตามร่างพระราชบัญญัติการขนส่งทางราง พ.ศ. .... และเพื่อจัดทำมาตรการการบังคับใช้กฎหมายที่พัฒนาขึ้นสำหรับนำไปใช้ในการกำกับดูแลและส่งเสริมการประกอบกิจการขนส่งทางรางให้มีระดับคุณภาพและความปลอดภัย

ซึ่งแนวทางการขนส่งทางรางของประเทศไทยในอนาคตนั้น จะสนับสนุนให้มีผู้ประกอบการภาคเอกชนเข้ามาประกอบกิจการขนส่งทางรางมากขึ้น ซึ่งจะช่วยให้เกิดการแข่งขันกันของผู้ประกอบการ นำไปสู่การยกระดับคุณภาพและบริการ ซึ่งจะเป็นผลดีในการได้รับบริการของประชาชน แต่การสนับสนุนให้เอกชนเข้าร่วมประกอบกิจการขนส่งทางราง จำเป็น ต้องมีการกำหนดกฎ ระเบียบ หลักเกณฑ์ กติกา รวมถึงมาตรฐานของการให้บริการให้ชัดเจน อย่างเหมาะสม พร้อมทั้งการกำหนดกฎหมายลำดับรองในด้านมาตรฐานการประกอบกิจการขนส่งทางราง การอนุญาตประกอบกิจการขนส่งทางราง การกำกับดูแลการใช้ประโยชน์จากราง และใบอนุญาตเป็นผู้ประจำหน้าที่

โดย กรมรางฯ จะนำเสนอร่างกฎหมายลำดับรองที่เกี่ยวข้องกับมาตรฐานและการอนุญาตประกอบกิจการขนส่งทางราง รวมทั้งการนำระบบให้อนุญาตประกอบกิจการขนส่งทางรางเข้ามาใช้ในบริบทของประเทศไทย ซึ่งได้เปิดรับฟังความเห็น จากหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมระบบราง ทั้งภาครัฐ เอกชน นักวิชาการ และประชาสังคม เพื่อรวบรวมข้อมูล และนำไปดำเนินการผลักดันให้มีกฎหมายการขนส่งทางรางที่มีความเป็นธรรมแก่ประชาชนผู้ใช้บริการและผู้ประกอบการต่อไป

ทั้งนี้ รัฐบาลได้เร่งรัดในการพัฒนาระบบรางให้เป็นระบบขนส่งหลักของประเทศ โดยให้ความสำคัญกับการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานระบบราง การปรับปรุงโครงสร้างอุตสาหกรรมของสาขาการขนส่งทางราง ทำให้ต้องมีการวางแผนและการพัฒนาระบบการขนส่งทางราง รวมทั้งออกแบบกลไกการกำกับดูแล และพัฒนากฎระเบียบ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ระบบการขนส่งทางรางของประเทศไทยมีมาตรฐานในระดับสากล


กำลังโหลดความคิดเห็น...