xs
xsm
sm
md
lg

ก.อุตฯ ออกมาตรการคุมเข้มป้องกันการแพร่ระบาดโควิด-19 ย้ำงดเดินทางไปยังประเทศเสี่ยง

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์กระทรวงอุตสาหกรรมออกมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อโควิด-19 คลอด 6 ข้อปฏิบัติให้ราชการและเจ้าหน้าที่ภายใต้สังกัดปฏิบัติโดยเคร่งครัด ย้ำให้งดเดินทางไปยังประเทศเสี่ยงทันที

นายกอบชัย สังสิทธิสวัสดิ์ ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เปิดเผยว่า เพื่อป้องกันปัญหาการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (โควิด-19) ล่าสุดได้ออกประกาศกระทรวงอุตสาหกรรมเรื่องมาตรการป้องกันและการเฝ้าระวังการระบาดของโรคดังกล่าว สำหรับส่วนราชการและหน่วยงานในสังกัดกระทรวงอุตสาหกรรมมีแนวทางดำเนินการ 6 ข้อหลัก ดังนี้

1. ให้เจ้าหน้าที่ดูแลสุขภาพส่วนบุคคลด้วยการหมั่นล้างมือให้สะอาดอยู่เสมอด้วยน้ำและสบู่ หรือแอลกอฮอล์เจลล้างมือ ไม่นำมือมาสัมผัสตา จมูก ปาก โดยไม่จำเป็น ควรสวมใส่หน้ากากอนามัยที่สะอาด เมื่ออยู่ในสถานที่ที่มีคนอยู่ร่วมกันเป็นจำนวนมาก ผู้ที่มีอาการไอ จาม ต้องใช้หน้ากากอนามัยทางการแพทย์ เพื่อป้องกันการแพร่กระจายเชื้อ

2. เพิ่มการดูแลอนามัยด้านสถานที่ของหน่วยงาน เช่น การเพิ่มความถี่ในการทำความสะอาดพื้นทางเดินเข้า-ออกอาคาร ลิฟต์ ห้องน้ำ ด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อ ตรวจเช็กทำความสะอาดจุดสัมผัสสาธารณะด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อ เช่น ปุ่มกดลิฟต์ ราวบันได ที่จับหรือลูกบิดประตู/อาคาร จัดให้มีบริการเจลล้างมือโดยเฉพาะจุดที่มีการเข้า-ออกอาคาร หน้าลิฟต์ ห้องประชุม และศูนย์อาหาร เพิ่มความถี่ในการดูแลระบบเครื่องปรับอากาศเป็นกรณีพิเศษ ปิดประกาศประชาสัมพันธ์ สร้างการตระหนักรู้เกี่ยวกับการแพร่ระบาดและการปฏิบัติตนเพื่อป้องกันเชื้อโรค เป็นต้น
3. ให้เจ้าหน้าที่งดหรือหลีกเลี่ยงการเดินทางไปยังหรือแวะผ่าน (Transit) สาธารณรัฐประชาชนจีน สาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) เขตบริหารพิเศษฮ่องกงแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน เขตบริหารพิเศษมาเก๊า แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน สาธารณรัฐเกาหลี (เกาหลีใต้) ญี่ปุ่น มาเลเซีย สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม สาธารณรัฐสิงคโปร์ สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี สาธารณรัฐอิตาลี และสาธารณรัฐอิสลามอิหร่าน รวมทั้งประเทศที่อาจมีความเสี่ยงตามที่กระทรวงสาธารณสุขจะประกาศในอนาคต ระหว่างวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563 จนถึงวันที่ 26 เมษายน 2563 หรือตามที่กระทรวงสาธารณสุขจะมีประกาศเปลี่ยนแปลง
4. เจ้าหน้าที่ซึ่งได้รับอนุมัติหรืออนุญาตให้เดินทางไปยังประเทศหรือพื้นที่ที่มีการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) ตามข้อ 3 ไปแล้วก่อนวันที่ประกาศนี้มีผลใช้บังคับ ขอให้เจ้าหน้าที่ดังกล่าวพิจารณาทบทวนความจำเป็นของการเดินทางโดยการงดหรือเลื่อนการเดินทางออกไปให้พ้นระยะเวลาที่กำหนดไว้ในข้อ 3 กรณีที่มีเหตุจำเป็นอย่างยิ่ง และไม่สามารถงดหรือเลื่อนการเดินทางไปยังประเทศหรือพื้นที่ที่มีการระบาดได้ ให้ระมัดระวังและปฏิบัติตามคำแนะนำของกระทรวงสาธารณสุขเพื่อไม่ให้เกิดการเจ็บป่วยหรือติดเชื้อ และเฝ้าระวังต่อเนื่องจนครบ 14 วันเมื่อเดินทางกลับมาถึงประเทศไทยแล้ว
5. เจ้าหน้าที่ที่เดินทางกลับจากประเทศหรือพื้นที่ที่มีการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ตามข้อ 3 ให้รายงานตัวต่อหัวหน้าส่วนราชการระดับกองหรือเทียบเท่า และในขณะปฏิบัติหน้าที่ราชการให้สวมหน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันตลอดเวลา เฝ้าระวังตนเองเป็นพิเศษ หลีกเลี่ยงการอยู่ในที่คนหนาแน่น หากมีไข้ เจ็บคอ หายใจเร็ว หายใจเหนื่อย หรือหายใจลำบาก หรืออาการอื่นๆ ต้องเข้ารับการตรวจรักษาพยาบาล ณ สถานพยาบาลที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนดโดยทันที
6. ให้เจ้าหน้าที่ติดตามประกาศของกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงการต่างประเทศ หรือรัฐบาล ในกรณีที่มีการประกาศคำแนะนำการเดินทางไปยังพื้นที่ที่มีการกักตัวผู้เดินทางออกจากประเทศไทย และปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดต่อไป
กำลังโหลดความคิดเห็น...