xs
xsm
sm
md
lg

ศธ.ให้ครู-นร.กลับจากประเทศเสี่ยงโควิด-19 ไปตรวจคัดกรองที่โรงพยาบาล

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


นายประเสริฐ บุญเรือง ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวว่า วันนี้ (24 ก.พ.) ได้ออกหนังสือบันทึกข้อความเรื่องการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ถึงเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (เลขาธิการ กพฐ.) ว่า

ด้วยกระทรวงสาธารณสุขได้แถลงความคืบหน้าผู้ป่วยไวรัสโคโรนา2019 หรือโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด-19 พบว่า ข้อมูลตั้งแต่วันที่ 5 มกราคม -22 กุมภาพันธ์ 2563 (เวลา 07.00น.) พบผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อจำนวน 77,286 ราย เสียชีวิต 2,252 ราย ส่วนประเทศจีนพบผู้ป่วย 75,903 ราย เสียชีวิต 2,237 ราย

กระทรวงศึกษาธิการขอเรียนว่า เนื่องจากองค์การอนามัยโลก (WHO) ได้ประกาศให้การระบาดของไวรัสโคโรนา2019 เป็นภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุขระหว่างประเทศ ดังนั้นเพื่อความปลอดภัยของนักเรียนและข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จึงขอความร่วมมือมายังท่าน ได้แจ้งให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนของสถานศึกษา ในสังกัดหรือในกำกับ ซึ่งเดินทางกลับจากประเทศที่มีความเสี่ยงอันอาจติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 ได้แก่ สาธารณรัฐประชาชนจีน ญี่ปุ่น สาธารณรัฐเกาหลี (เกาหลีใต้) สาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) สาธารณรัฐสิงคโปร์ เขตบริหารพิเศษฮ่องกงแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน เขตบริหารพิเศษมาเก๊าแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน มาเลเซีย สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม 
เมื่อเดินทางกลับมาถึงประเทศไทย ให้ผู้นั้นมีหน้าที่ไปรับการตรวจคัดกรองและเฝ้าระวังเชื้อโรคดังกล่าว ณ โรงพยาบาล ในวาระแรกที่สามารถกระทำได้ แล้วรายงานผลการตรวจดังกล่าวต่อหัวหน้าสถานศึกษา หัวหน้าส่วนราชการหรือหน่วยงานที่สังกัดแล้วแต่กรณี ถ้าหากตรวจพบหรือมีภาวะเสี่ยงที่จะติดเชื้อโรคดังกล่าว ให้หัวหน้าสถานศึกษา หัวหน้าส่วนราชการ หรือหน่วยงานที่สังกัดแล้วแต่กรณี พิจารณาสั่งให้ผู้นั้น งดเข้าชั้นเรียน หรือหยุดมาปฏิบัติงาน หรือหยุดมาปฏิบัติราชการ เพื่อรับการรักษาจนหายเป็นปกติ หรือเพื่อเฝ้าดูอาการเป็นเวลา 14 วัน นับจากวันที่กลับมาถึงประเทศไทย โดยไม่ถือเป็นการขาดเรียนหรือขาดการปฏิบัติงานหรือขาดการปฏิบัติราชการ และไม่นับเป็นวันลา 

ทั้งนี้ หัวหน้าสถานศึกษา หัวหน้าส่วนราชการหรือหน่วยงานที่สังกัดแล้วแต่กรณี อาจมอบหมายให้ผู้นั้น ปฏิบัติงานหรือปฏิบัติราชการในระหว่างที่หยุดเฝ้าดูอาการนั้นก็ได้ 

ตัวอย่างการนับเวลา เช่น เดินทางมาถึงประเทศไทยในวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563 ให้เริ่มนับเป็นวันที่1 ในวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563 ครบ14 วันในวันที่ 8 มีนาคม 2563 และให้ไปปฏิบัติหน้าที่ราชการหรือไปเรียนในวันที่ 9 มีนาคม 2563 

จึงเรียนมาเพื่อทราบและพิจารณาดำเนินการแจ้งให้สถานศึกษาในสังกัดหรือในกำกับได้รับทราบและถือปฏิบัติต่อไป