xs
xsm
sm
md
lg

การบินไทยคาด พ.ค.นี้ได้ผู้ร่วมทุน “MRO อู่ตะเภา”

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์การบินไทยแต่งตั้งคณะทำงานเพิ่มเติม เตรียมรับเอกสารข้อเสนอศูนย์ซ่อมอู่ตะเภา (TG MRO) 6 มี.ค.นี้ คาดตรวจสอบและประเมินข้อเสนอได้เอกชนผู้ร่วมลงทุนภายในเดือน พ.ค. 2563

นายสุเมธ ดำรงชัยธรรม กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) เปิดเผยถึงความคืบหน้าการคัดเลือกเอกชนร่วมลงทุนแบบเฉพาะเจาะจงในโครงการศูนย์ซ่อมบำรุงอากาศยานอู่ตะเภา (TG MRO) ว่า ตามที่การบินไทยในฐานะเจ้าของโครงการศูนย์ซ่อมบำรุงอากาศยานอู่ตะเภา ได้จัดส่งเอกสารการคัดเลือกเอกชนฉบับปรับปรุงให้แก่เอกชนผู้ประสงค์ร่วมลงทุนที่มีศักยภาพเรียบร้อยแล้ว ขณะนี้บริษัทฯ อยู่ระหว่างดำเนินการชี้แจงข้อสงสัยของเอกชนผู้ประสงค์ร่วมลงทุน และคาดว่าจะสามารถส่งคำตอบชี้แจงข้อสงสัยแก่เอกชนผู้ประสงค์ร่วมลงทุนแล้วเสร็จภายในเดือน ก.พ. 2563


นอกจากนี้ คณะกรรมการคัดเลือกฯ มีมติมอบหมายให้สำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกแต่งตั้งคณะทำงานเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานในขั้นต่อไป คือคณะทำงานประเมินและเจรจาข้อเสนอของเอกชนร่วมลงทุนด้านเทคนิค ด้านการเงิน และคณะทำงานเจรจาเงื่อนไขร่างสัญญาร่วมลงทุน โดยมุ่งเน้นการดำเนินการอย่างโปร่งใสและรัดกุมให้เป็นไปตามข้อกำหนดของเอกสารการคัดเลือกเอกชน และประกาศสำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกที่เกี่ยวข้องเป็นหลัก และมีมติมอบหมายให้บริษัท การบินไทยฯ ดำเนินการแต่งตั้งคณะทำงานรับและจัดเก็บเอกสารข้อเสนอของเอกชนผู้ยื่นข้อเสนอ ซึ่งกำหนดให้เอกชนผู้ประสงค์ร่วมลงทุนยื่นข้อเสนอภายในวันที่ 6 มี.ค. 2563 หลังจากนั้นจะเข้าสู่กระบวนการตรวจสอบเอกสารและประเมินข้อเสนอของคณะกรรมการคัดเลือกฯ ต่อไป โดยคาดว่าจะได้เอกชนผู้ร่วมลงทุนภายในเดือน พ.ค. 2563

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้ติดตามการดำเนินงานอย่างใกล้ชิดกับเอกชนผู้ประสงค์ร่วมลงทุนเป็นอย่างดีมาโดยตลอด เพื่อให้การดำเนินงานโครงการศูนย์ซ่อมบำรุงอากาศยานอู่ตะเภาสำเร็จลุล่วงตามแผนงานที่ได้วางไว้ เนื่องจากเป็นโครงการที่มีความเกี่ยวเนื่องกับโครงการอื่นๆ ที่มีความสำคัญในการขับเคลื่อนตามนโยบายเศรษฐกิจของประเทศโดยรวมนายสุเมธ ดำรงชัยธรรม กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)


กำลังโหลดความคิดเห็น