xs
xsm
sm
md
lg

พาณิชย์ลำพูน ยกระดับสินค้า GI ผ้าไหมยกดอกลำพูน

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์นางนิยดา หมื่นอนันต์ พาณิชย์จังหวัดลำพูน กล่าวว่า สำนักงานพาณิชย์จังหวัดลำพูน ได้ร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เชียงใหม่ ลงนามบันทึกความร่วมมือด้านวิชาการหม่อนไหม การขับเคลื่อนส่งเสริมและยกระดับสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (Geographical Indications : GI) และมาตรฐานตรานกยูงพระราชทาน ผ้าไหมยกดอกลำพูน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อดำเนินการเชื่อมโยงด้านข้อมูลระหว่างหน่วยงาน ทั้งในด้านบุคลากร ด้านการค้า การประชาสัมพันธ์ ข้อมูลที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ มุ่งเน้นให้เกิดการบูรณาการ การใช้ข้อมูลบนพื้นฐานเดียวกัน ในการขับเคลื่อนแผนงานในการส่งเสริมผู้ประกอบการและผู้ที่เกี่ยวข้องกับ GI และมาตรฐานตรานกยูงพระราชทาน ผ้าไหมยกดอกลำพูน เพื่อผลักดันให้เป็นผู้ประกอบการที่มีคุณภาพและผู้ส่งออกรายใหม่ และเพื่อร่วมบูรณาการพัฒนาศักยภาพในการให้การรับรองระบบควบคุมคุณภาพแก่หน่วยรับรองด้าน GI และมาตรฐานตรานกยูงพระราชทาน ซึ่งจะช่วยยกระดับความเชื่อมั่นในผลการรับรองมาตรฐานสินค้า ให้เป็นที่ยอมรับของตลาดทั้งภายในและต่างประเทศเพิ่มมากขึ้น อีกทั้งยังเป็นการประชาสัมพันธ์ผ้าไหมยกดอกลำพูน ให้เป็นที่รู้จักทั้งในและต่างประเทศ

ในส่วนของสำนักงานพาณิชย์จังหวัดลำพูน จะช่วยสนับสนุนบุคคลากรเพื่อดำเนินงานภายใต้บันทึกข้อตกลงความร่วมมือให้เป็นไปตามโดยสะดวก ไม่ขัดต่อภารกิจและอำนาจหน้าที่ของหน่วยงาน รวมทั้งประสานงาน ส่งเสริม และสร้างการมีส่วนร่วมของส่วนราชการ สถาบันการศึกษากับภาคธุรกิจ ในการฝึกอบรมให้ความรู้ การสร้างเครือข่าย เพื่อร่วมดำเนินการจัดทำแผนปฏิบัติการที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมสินค้า GI เพิ่มช่องทางการตลาดให้แก่ผู้ประกอบการสินค้า GI และมาตรฐานตรานกยูงพระราชทาน ทั้งในและต่างประเทศ ร่วมพัฒนาสินค้า GI และมาตรฐานตรานกยูงพระราชทานให้เป็นสินค้าแปรรูปที่มีมูลค่าเพิ่มมากขึ้น เผยแพร่ข้อมูลสินค้า GI และมาตรฐานตรานกยูงพระราชทาน ตลอดจนช่วยเหลือผู้ประกอบการในการพัฒนาสินค้า เพื่อให้เหมาะสมกับความต้องการของตลาดยุคใหม่ และให้ความร่วมมือกับทั้งสามฝ่ายในการยกระดับสินค้าผ้าไหมยกดอกลำพูนให้เป็นที่รู้จักและสามารถสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจทั้งในและต่างประเทศ


กำลังโหลดความคิดเห็น...