xs
xsm
sm
md
lg

สนพ.ชูแผนพัฒนาโครงข่ายไฟฟ้า Smart Grid เข้าแผน PDP ฉบับใหม่ พร้อมเปิดเวทีสัมมนาสร้างความรู้ความเข้าใจสู่ประชาชน

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


เมื่อวันที่ 30 ต.ค. สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน กระทรวงพลังงาน เปิดเวทีสร้างความรู้ความเข้าใจพร้อมดันแผนพัฒนาระบบโครงข่ายสมาร์ทกริด (Smart Grid) เทคโนโลยีการใช้พลังงานในอนาคตที่ตอบโจทย์สังคมพลังงานสีเขียวและคาร์บอนต่ำ ย้ำช่วยเพิ่มประสิทธิภาพระบบไฟฟ้า โดยใช้ทรัพยากรน้อยลง

นายวัฒนพงษ์ คุโรวาท ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) กระทรวงพลังงาน เป็นประธานเปิดงานสัมมนา “สมาร์ทกริด (Smart Grid) ระบบโครงข่ายไฟฟ้า เพื่อเมืองอนาคต” โดยเปิดเผยว่า สนพ.เล็งเห็นความสำคัญของการพัฒนาระบบโครงข่ายสมาร์ทกริด และได้ดำเนินการศึกษาและติดตามความก้าวหน้า รวมทั้งทิศทางการพัฒนาระบบโครงข่ายสมาร์ทกริดของโลกตั้งแต่ต้นปี 2554 และได้จัดทำแผนการขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านสมาร์ทกริดของประเทศไทยขึ้นในปี พ.ศ. 2559

ปัจจุบันการพัฒนาโครงข่ายสมาร์ทกริดได้ถูกกำหนดให้เป็นหนึ่งในนโยบายตามแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าของประเทศฉบับใหม่ (PDP2018) การจัดงานสัมมนาครั้งนี้มีจุดประสงค์เพื่อให้ประชาชนและผู้ที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนได้ทราบถึงเทคโนโลยีสมาร์ทกริดที่เข้ามามีบทบาทส่งเสริมการพัฒนาในภาพรวมของอุตสาหกรรมไฟฟ้า มุ่งให้ระบบไฟฟ้าปฏิบัติงานได้มากขึ้นโดยใช้ทรัพยากรน้อยลง ทั้งสร้างให้เกิดโครงข่ายสมาร์ทกริดทั้ง 3 กลุ่ม คือ การยกระดับความสามารถของระบบไฟฟ้า (Smart System) ยกระดับคุณภาพบริการที่มีต่อผู้ใช้ไฟฟ้า (Smart Life) และยกระดับโครงสร้างระบบไฟฟ้าที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (Green Society)

“สำหรับแผนแม่บทการพัฒนาระบบโครงข่ายสมาร์ทกริด โดยแบ่งการพัฒนาออกเป็น 4 ระยะ ได้แก่ ระยะเตรียมการ (พ.ศ. 2558-2559) ระยะสั้น (พ.ศ. 2560-2564) ระยะปานกลาง (พ.ศ. 2565-2574) และระยะยาว (พ.ศ. 2575-2579) เพื่อเป็นกลไกสำคัญที่จะพัฒนาไปสู่ระบบโครงข่ายไฟฟ้าที่มั่นคงและเพียงพอ ในอนาคตระบบโครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะ จะช่วยบริหารจัดการด้านการผลิตไฟฟ้า ระบบส่งไฟฟ้า ด้านการจำหน่ายไฟฟ้า ไปจนถึงด้านผู้ใช้ไฟฟ้า ซึ่งยังครอบคลุมไปถึงภาคการขนส่งที่สามารถรองรับการนำยานยนต์ไฟฟ้า หรือรถอีวี เข้ามาใช้งานได้ด้วย”

นอกจากนี้ ยังได้รับเกียรติจากวิทยากรจำนวน 4 ท่าน ที่มาบรรยายให้ความรู้เรื่องทิศทาง นโยบาย และแผนงานระบบโครงข่ายไฟฟ้า Smart Grid ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต นำโดย ดร.วีรพัฒน์ เกียรติเฟื่องฟู ผู้อำนวยการกองนโยบายไฟฟ้า สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน นายนพดล ประเสริฐกาญจนา ผู้ตรวจการการไฟฟ้านครหลวง นายทรงวุฒิ ขันดี ผู้อำนวยการฝ่ายวางแผนระบบไฟฟ้า การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ดร.ฐิติพร สังข์เพชร หัวหน้ากองวางแผนพัฒนาระบบไฟฟ้ารูปแบบใหม่ ฝ่ายแผนการผลิตไฟฟ้าและระบบส่งไฟฟา การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
กำลังโหลดความคิดเห็น...