xs
xsm
sm
md
lg

กรมการท่องเที่ยวชูงบ 15 ล้าน หนุนท่องเที่ยว 120 ชุมชนเดือนกันยายน

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: MGR Online


กรมการท่องเที่ยวเผยการส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชนประสบความสำเร็จ สามารถเพิ่มจำนวนนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ เพิ่มรายได้ เสริมศักยภาพธุรกิจท่องเที่ยวของชุมชน รักษาสิ่งแวดล้อม วัฒนธรรม และยกระดับคุณภาพชีวิตในชุมชน โดยภายในเดือนกันยายน 2560 กรมการท่องเที่ยวคาดว่าจะสนับสนุนชุมชนท่องเที่ยวกว่า 120 ชุมชน วงเงินรวม 15 ล้านบาท

นางสาววรรณสิริ โมรากุล อธิบดีกรมการท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เปิดเผยว่า กรมการท่องเที่ยวได้ดำเนินการส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชนมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปีงบประมาณ 2549 ถึงปัจจุบัน เพื่อเสริมศักยภาพของชุมชน ให้ชุมชนได้รับผลประโยชน์โดยตรง และสามารถรักษาธรรมชาติ วิถีชีวิต ศิลปะ และวัฒนธรรมของท้องถิ่นไว้ได้ด้วยตนเอง

“การดำเนินการส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชนนั้นแบ่งเป็นสองลักษณะ คือ กรมการท่องเที่ยวดำเนินการเอง เพื่อเสริมทักษะและองค์ความรู้ให้สมาชิกและเครือข่าย เช่น จัดสัมมนาเครือข่ายการท่องเที่ยวโดยชุมชนเพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์ จัดทำคู่มือการท่องเที่ยวโดยชุมชน จัดอบรมพัฒนาองค์ความรู้ให้แก่ชุมชนท่องเที่ยวในหัวข้อต่างๆ เช่น การบริหารการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน การรักษาอัตลักษณ์ชุมชน การเป็นเจ้าบ้านที่ดี การถ่ายทอดความรู้ให้เยาวชน เป็นต้น อีกทั้งกรมการท่องเที่ยวได้เผยแพร่ประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวโดยชุมชนแต่ละที่ผ่านสื่อต่างๆ อีกด้วย และการส่งเสริมอีกวิธีหนึ่งคือการให้เงินอุดหนุนแก่ชุมชนท่องเที่ยวโดยตรงเพื่อดำเนินการพัฒนาการท่องเที่ยวด้วยชุมชนเอง ซึ่งเริ่มตั้งแต่ปีงบประมาณ 2557 เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบัน คิดเป็นวงเงิน 30.69ล้านบาท รวม 456 โครงการ และภายในเดือนกันยายนนี้กรมการท่องเที่ยวคาดว่าจะให้การสนับสนุนชุมชนท่องเที่ยวไม่ต่ำกว่า 120 ชุมชน วงเงินรวม 15 ล้านบาท” นางสาววรรณสิริ โมรากุลกล่าว

นางถิรดา เอกแก้วนำชัย ประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านริมคลองโฮมสเตย์ จังหวัดสมุทรสงคราม กล่าวว่า ตั้งแต่กรมการท่องเที่ยวได้เข้ามาส่งเสริมและสนับสนุนชุมชนบ้านริมคลองโฮมสเตย์ชีวิตความเป็นอยู่ของคนในชุมชนดีขึ้นมาก มีการพัฒนาทักษะด้านต่างๆ ของบุคลากรในชุมชนเพื่อรองรับการท่องเที่ยว และจำเป็นต่อการบริหารจัดการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน มีการสร้างรายได้ สร้างอาชีพ และทำให้คนในชุมชนมีความสามัคคี ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ทำให้ชุมชนเป็นที่ยอมรับของนักท่องเที่ยวและได้รับรางวัลหลากหลายรางวัล

“หลังการสนับสนุนชุมชนบ้านริมคลองมีสัดส่วนของนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นจากเดิม 25% ทั้งจากนักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างชาติ และมีรายได้เพิ่มขึ้นจากเดิม 30% อีกทั้งมีสมาชิกในวิสาหกิจชุมชนจำนวนเพิ่มขึ้น สำหรับงบประมาณที่ได้รับจากกรมการท่องเที่ยวในปี 2557 ชุมชนได้นำมาผลิตแผ่นพับ จัดทำเว็บไซต์ ป้ายประชาสัมพันธ์ต่างๆ เช่น ทำป้ายสาธิตการทำขนมไทยและน้ำตาลมะพร้าว และทำป้ายแผนที่แหล่งท่องเที่ยว จากนั้นในปี 2559 ได้รับงบจากกรมการท่องเที่ยวมาปรับปรุงและขยายโรงเรือนการทำขนมไทยในแหล่งท่องเที่ยวชุมชน ทำให้เกิดการถ่ายทอดการทำขนมไทย เป็นที่ชื่นชอบของนักท่องเที่ยวโดยเฉพาะชาวต่างชาติ และในปี 2560 ได้นำงบจากกรมการท่องเที่ยวมาสร้างห้องน้ำและสะพานลงท่าเรือ ซึ่งห้องน้ำถือเป็นปัจจัยสำคัญ จำเป็นต้องมีความสะอาด มีความปลอดภัย มีการแยกห้องน้ำชายและหญิงอย่างชัดเจน ส่วนสะพานลงท่าเรือเป็นจุดชมวิวริมน้ำที่สวยงาม จึงต้องเสริมความปลอดภัยแก่นักท่องเที่ยวมากขึ้น ส่วนจุดแข็งของวิสาหกิจชุมชนบ้านริมคลอง คือ ทุกคนภายในชุมชนทำด้วยหัวใจ ร่วมมือร่วมแรงกันในการที่ทำให้ชุมชนเข้มแข็ง เพื่อพัฒนาท้องถิ่นและชุมชน โดยรักษาวัฒนธรรมและวิถีชีวิตของชุมชนไว้ มีการกระจายรายได้อย่างเท่าเทียม เป็นการท่องเที่ยวโดยชุมชนอย่างแท้จริง เป็นการพัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชนอย่างยั่งยืน” นางถิรดากล่าว
กำลังโหลดความคิดเห็น...