xs
xsm
sm
md
lg

กรมการท่องเที่ยว สนับสนุนงบพัฒนา 13 ชุมชนเพื่อการท่องเที่ยว

เผยแพร่:   โดย: MGR Online


ผู้จัดการรายวัน 350 - กรมการท่องเที่ยว สนับสนุนงบประมาณเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชนให้ 13 ชุมชนนำไปพัฒนาบุคลากร หรือเพิ่มสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อต้อนรับนักท่องเที่ยว ตั้งเป้าปี 2560 วางเป้าช่วยสนับสนุน 120 ชุมชน

น.ส.วรรณสิริ โมรากุล อธิบดีกรมการท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เปิดเผยว่า กรมการท่องเที่ยว จัดประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองโครงการที่ขอรับการสนับสนุนงบประมาณเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชน ครั้งที่ 1/2560 โดยที่ประชุมมีมติอนุมัติงบประมาณเพื่อส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวชุมชน จำนวน 13 ชุมชน 10 จังหวัด วงเงินรวม 1.3 ล้านบาท

งบประมาณเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชนนี้สามารถนำไปใช้ได้หลายลักษณะ เช่น การฝึกอบรมศึกษา ดูงานเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกันภายในประเทศ การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม วิถีชีวิตประเพณี วัฒนธรรมท้องถิ่น การฟื้นฟู ถ่ายทอดวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่น การพัฒนา ซ่อมแซมศูนย์ข้อมูล ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว รวบรวมองค์ความรู้ของท้องถิ่น หรือโครงสร้างพื้นฐานอย่างอื่นที่จำเป็นสำหรับนักท่องเที่ยว การประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชน การส่งเสริมความปลอดภัยด้านท่องเที่ยว และการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนเพื่อการท่องเที่ยว โดยมีระยะเวลาดำเนินการไม่เกิน 1 ปีนับจากวันที่ได้รับเงินอุดหนุน และต้องมีการรายงานผลการดำเนินงานด้วย ไม่เช่นนั้นจะไม่ได้รับการสนับสนุนงบในโอกาสถัดไป

น.ส.วรรณสิริ กล่าวเพิ่มเติมว่า ในปีงบประมาณ พ.ศ.2560 กรมการท่องเที่ยวมีเป้าหมายจะให้การสนับสนุนงบประมาณเพื่อพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวชุมชน จำนวนไม่น้อยกว่า 120 ชุมชนทั่วประเทศ โดยชุมชนที่ได้รับการสนับสนุนจากกรมการท่องเที่ยวในครั้งที่ 1 ประกอบด้วย 1.กลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านป่าตอ ต.เขาปู่ อ.ศรีบรรพต จ.พัทลุง 2.ศูนย์การเรียนรู้หัตถกรรมกระจูดวรรณี ต.พนางตุง อ.ควนขนุน จ.พัทลุง 3.กลุ่มท่องเที่ยวชุมชนวิถีไทย วิถียอง บ้านสันทางหลวง ต.จันจว้าใต้ อ.แม่จัน จ.เชียงราย 4.กลุ่มวิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวบ้านแม่กลางหลวง ต.บ้านหลวง อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ 5.กลุ่มวิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์เขาบายศรี ต.เขาบายศรี อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี 6.กลุ่มท่องเที่ยวชุมชนท่องเที่ยวเชิงนิเวศบ้านชำราก ต.ชำราก อ.เมือง จ.ตราด

7.กลุ่มวิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์บางพระ ต.บางพระ อ.เมือง จ.ตราด 8.กลุ่มท่องเที่ยวชุมชนบ้านแหลม ต.บ้านแหลม อ.บางปลาม้า จ.สุพรรณบุรี 9.กลุ่มท่องเที่ยวประชาคมตลาดน้ำตลิ่งชัน แขวงตลิ่งชัน เขตตลิ่งชัน กทม. 10.กลุ่มท่องเที่ยวชุมชนริมคลองประเวศฝั่งเหนือ แขวง/เขต ประเวศ กทม. 11.กลุ่มท่องเที่ยวชุมชนผาบุคา โฮมสเตย์ ต.ดอนเมือง อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา 12.กลุ่มโฮมสเตย์บ้านท่าไค้-นาแล ต.นาสีนวน อ.เมือง จ.มุกดาหาร 13. กลุ่มท่องเที่ยวชุมชนบ้านสันติสุข ต.หนองบัว อ.ภูเรือ จ.เลยกำลังโหลดความคิดเห็น...