xs
xsm
sm
md
lg

กรมการขนส่งฯ เตรียมนำรายได้จากประมูลเลขทะเบียนสวย 85 ล้านบาทช่วยผู้พิการ

เผยแพร่:   โดย: MGR Online


กรมการขนส่งฯ เตรียมนำรายได้จากการประมูลเลขทะเบียนรถสวยของ กปถ. 85 ล้านบาท เพื่อซื้ออุปกรณ์แก่ผู้พิการปี 56 เป็นปีที่ 5 โดยเปิดรับคำขอจนถึง 14 มิ.ย.นี้ได้ที่สำนักงานขนส่งทั่วประเทศ

นายสมชัย ศิริวัฒนโชค อธิบดีกรมการขนส่งทางบก (ขบ.) เปิดเผยว่า กองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน (กปถ.) เตรียมนำเงินรายได้จากการประมูลทะเบียนรถเลขสวย Super Number ช่วยเหลือผู้พิการที่ประสบภัยจากการใช้รถใช้ถนน โดยในปี 2556 เตรียมจัดสรรเงินเป็นค่าอุปกรณ์เพื่อการยังชีพแก่ผู้พิการที่ประสบภัยทางถนนรวม 85 ล้านบาท เพื่อช่วยเหลือผู้พิการอันเนื่องจากการประสบภัยที่เกิดจากการใช้รถใช้ถนน และไม่เคยได้รับความช่วยเหลือจาก กปถ.มาก่อน หรือเคยได้รับการช่วยเหลือมาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี ซึ่งอุปกรณ์ที่สามารถขอรับจัดสรรได้ เช่น แขน- ขาเทียม รถนั่งสำหรับผู้พิการ ไม้เท้า ไม้ค้ำยัน ที่นอนลมป้องกันแผลกดทับ เตียงนอนสำหรับผู้พิการที่ไม่สามารถเคลื่อนไหวร่างกายได้ โดยเปิดรับคำขอถึง 14 มิถุนายน 2556    

ทั้งนี้ กปถ.ได้นำเงินรายได้จากการประมูลทะเบียนรถเลขสวยจัดสรรเงินเป็นค่าอุปกรณ์ที่จำเป็นต่อการยังชีพของผู้พิการที่ประสบภัยทางถนนต่อเนื่องเป็นปีที่ 5 รวมแล้วกว่า 221 ล้านบาท ได้ช่วยเหลือผู้พิการไปแล้วจำนวนเกือบ 5,000 คน  

นอกจากการนำรายได้จากการประมูลทะเบียนรถเลขสวยช่วยเหลือผู้พิการที่ประสบภัยทางถนนแล้ว ยังได้นำเงินรายได้ดังกล่าวมาใช้ในการรณรงค์ลดอุบัติเหตุทางถนน และสนับสนุนกิจกรรมส่งเสริมความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนหลากหลายกิจกรรม เช่น สนับสนุนโครงการ “สร้างนัก ขับรถมืออาชีพ” เปิดสอนขับรถบรรทุก รถโดยสาร และรถลากจูง ฟรี  ซึ่งได้ช่วยเหลือผู้ว่างงานและผลิตผู้ขับขี่ที่ปลอดภัยออกสู่ตลาดแรงงานแล้วกว่า 8,000 ราย  

สำหรับผู้พิการที่ประสงค์ขอรับการช่วยเหลือ ยื่นคำขอได้ที่สำนักงานกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน กรมการขนส่งทางบก และที่สำนักงานขนส่งจังหวัดทุกแห่งทั่วประเทศ  โดยแนบหลักฐานสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน  สำเนาบัตรประจำตัวคนพิการ (ถ้ามี) สำเนาทะเบียนบ้าน รูปถ่ายของผู้พิการในลักษณะท่าทางแตกต่างกันไม่น้อยกว่า 3 รูป ใบรับรองแพทย์หรือหลักฐานที่แสดงว่าความพิการนั้นเกิดจากการประสบภัยในการใช้รถใช้ถนน หลักฐานที่ทางราชการออกให้หรือหลักฐานการขอรับหรือได้รับการชดใช้ค่าสินไหมทดแทนจากบริษัทประกันภัย หรือที่บ่งบอกได้ว่าความพิการนั้นเกิดขึ้นจากการได้รับอุบัติเหตุจากการใช้รถใช้ถนน ใบเสนอราคาอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการ หากไม่ได้มาดำเนินการด้วยตนเองต้องมีสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนผู้ยื่นคำขอแทน หลักฐานที่แสดงความสัมพันธ์ระหว่างผู้ยื่นคำขอกับผู้พิการ และสำเนาบัตรประจำตัวที่แสดงถึงตำแหน่งหน้าที่ของผู้รับรอง กรณีที่ผู้ยื่นคำขอแทนเป็นผู้ดูแลตามความเป็นจริง   

ทั้งนี้ ผู้ประสงค์ขอรับความช่วยเหลือต้องมีคุณสมบัติตรงตามหลักเกณฑ์การขอรับจัดสรรเงินเป็นค่าอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการอันเนื่องมาจากการประสบภัยที่เกิดจากการใช้รถใช้ถนนด้วย  โดยจะมีคณะอนุกรรมการพิจารณาอนุมัติให้ความช่วยเหลือตามความเหมาะสมต่อไป ทั้งนี้ สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มคำขอได้ที่ www.roadsafefund.com หรือสอบถามรายละเอียดได้ที่ 0-2271-8705
กำลังโหลดความคิดเห็น