xs
sm
md
lg

แห่ทำใบขับขี่! กรมขนส่งฯ บริการไม่ทัน เตรียมให้ ร.ร.สอนขับรถช่วยอบรม

เผยแพร่:

กรมการขนส่งทางบกเตรียมเพิ่มอำนาจให้โรงเรียนสอนขับรถเอกชน 16 แห่งที่สามารถทำการแทนในการทดสอบข้อเขียนและขับรถ เพื่อใช้เป็นใบรับรอง ขอรับใบอนุญาตขับรถกับกรมการขนส่งทางบก เพื่อเพิ่มช่องทางหลังมีประชาชนทำใบขับขี่เพิ่มมากจนจัดอบรมตามระเบียบ 4 ชั่วโมงให้ได้ไม่เพียงพอ

นายสมชัย ศิริวัฒนโชค อธิบดีกรมการขนส่งทางบก (ขบ.) เปิดเผยว่า กรมการขนส่งทางบกได้เพิ่มอำนาจให้โรงเรียนสอนขับรถ 16 แห่ง ที่เคยดำเนินการจัดอบรมภาคทฤษฎีสอบข้อเขียนและภาคปฏิบัติทดสอบขับรถ เพื่อใช้เป็นใบรับรองขอรับใบอนุญาตขับรถกับกรมการขนส่งทางบกนั้น สามารถดำเนินการเฉพาะการอบรมภาคทฤษฎี (4 ชั่วโมง) เพื่อใช้เป็นหลักฐานขอเข้ารับการทดสอบกับกรมการขนส่งทางบกได้ด้วย เพื่อเป็นการเพิ่มช่องทางเลือกแก่ประชาชน โดยโรงเรียนดังกล่าวต้องเสนอหลักสูตรการอบรมให้กรมการขนส่งทางบกเห็นชอบก่อนเปิดให้บริการ ทั้งนี้กำหนดให้โรงเรียนสอนขับรถเอกชนที่จัดการอบรมภาคทฤษฎีดังกล่าวเรียกเก็บค่าธรรมเนียมได้รายละไม่เกิน 500 บาท

ทั้งนี้ เนื่องจากปัจจุบันมีผู้ขอรับใบอนุญาตขับรถเพิ่มมากขึ้น ในขณะที่การขอรับใบอนุญาตขับรถยนต์และรถจักรยานยนต์ต้องผ่านการอบรมภาคทฤษฎีที่ให้ความรู้เกี่ยวกับกฎจราจรและวินัยการขับขี่ที่ปลอดภัยเป็นเวลาถึง 4 ชั่วโมง จึงทำให้ต้องใช้ระยะเวลาในการติดต่อขอรับใบอนุญาตขับรถเพิ่มขึ้นด้วย

สำหรับโรงเรียนสอนขับรถเอกชนที่ได้รับการรับรองจากกรมการขนส่งทางบกทั้ง 16 แห่งที่จะดำเนินการอบรมภาคทฤษฎีแทนกรมการขนส่งทางบกนั้น ต้องเสนอหลักสูตรการอบรมในมาตรฐานที่กรมการขนส่งทางบกกำหนด ซึ่งมีเนื้อหาประกอบด้วยเรื่องกฎหมายจราจร เทคนิคการขับรถอย่างปลอดภัยและมารยาทในการขับรถ รวมถึงกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ที่เกี่ยวข้อง โดยต้องเป็นไปตามมาตรฐานที่กรมการขนส่งทางบกกำหนด และเมื่อผ่านความเห็นชอบแล้วจึงจะสามารถเปิดให้บริการได้ นอกจากนี้ยังสามารถจัดการอบรมการขอต่ออายุใบอนุญาตขับรถยนต์ ใบอนุญาตขับรถจักรยานยนต์ตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ และต่ออายุใบอนุญาตเป็นผู้ขับรถตามกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบกได้ด้วย โดยโรงเรียนดังกล่าวต้องเสนอหลักสูตรการอบรมให้กรมการขนส่งทางบกเห็นชอบก่อนเปิดให้บริการเช่นเดียวกัน

อย่างไรก็ตาม เพื่อเป็นการยกระดับมาตรฐานโรงเรียนสอนขับรถเอกชนที่ผ่านการรับรองจากกรมการขนส่งทางบกให้รักษามาตรฐานในการให้บริการตามเกณฑ์ที่กรมการขนส่งทางบกกำหนด กรมการขนส่งทางบกจึงเพิ่มบทกำหนดโทษกรณีที่โรงเรียนไม่สามารถจัดการอบรมต่อเนื่อง ไม่ดำเนินการอบรมตามหลักสูตรที่กำหนด หรือหยุดดำเนินการเกิน 90 วัน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า หรือออกใบรับรองเป็นเท็จจะมีโทษถูกเพิกถอนใบอนุญาตโรงเรียนสอนขับรถทันทีเป็นเวลา 5 ปี ทั้งนี้ หากประชาชนพบการเอาเปรียบจากโรงเรียนสอนขับรถเอกชน หรือต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อได้ที่ กลุ่มมาตรฐานโรงเรียนสอนขับรถ สำนักสวัสดิภาพการขนส่งทางบก กรมการขนส่งทางบก หมายเลขโทรศัพท์ 0-2271-8888 ต่อ 6611
กำลังโหลดความคิดเห็น...