xs
xsm
sm
md
lg

ข่าวปลอม! ศาล ปค.ออกใบเรียกเก็บเงินเป็นภาษาอังกฤษ สกุลเงินประเทศสหรัฐ

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์จากกรณีที่มีบุคคลแอบอ้างนำชื่อของ “ศาลปกครอง” ไปออกใบเรียกเก็บเงินเป็นสกุลเงิน ประเทศสหรัฐอเมริกา (USD) ซึ่งจัดทำในรูปแบบเอกสารภาษาอังกฤษที่ระบุรายละเอียดการชำระเงิน คือ “ค่าธรรมเนียมการรับรอง คำให้การ คำแถลงจดทะเบียนการค้า และหนังสือมอบอำนาจให้ดำเนินการแทนในศาลไทย” (Payment for Court attestation, Business Declaration Affidavit and Thai Court Authorization for bank use.) นั้น ทางสำนักงานศาลปกครอง ได้ตรวจสอบเอกสารดังกล่าวและชี้แจงว่า

การดำเนินคดีปกครองโดยหลักแล้วไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย เว้นแต่เป็นคดีบางประเภท อันได้แก่ การฟ้องคดีขอให้สั่งให้ใช้เงิน หรือส่งมอบทรัพย์สิน อันสืบเนื่องจากคดีตามมาตรา 9 วรรคหนึ่ง (3) หรือ (4) ที่จะต้องเสียค่าธรรมเนียมศาลตามทุนทรัพย์ในอัตราตามที่ระบุไว้ แต่หากเป็นกรณีที่มีค่าใช้จ่าย ย่อมต้องเรียกเก็บเป็นสกุลเงินไทย (เงินบาท) อีกทั้งเอกสารดังกล่าวได้ระบุหมายเลขบัญชีธนาคารเพื่อให้ชำระเงินเป็นเลขบัญชีธนาคารส่วนบุคคล ซึ่งมิใช่เลขบัญชีธนาคารของสำนักงานศาลปกครอง

นอกจากนี้ ระเบียบของที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุดว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2553 ข้อ 9 วรรคสอง กำหนดว่า บรรดาเอกสารหรือพยานหลักฐานของคู่กรณีหรือของบุคคลใดๆ หรือที่ศาล หรือพนักงานเจ้าหน้าที่ของศาลได้ทำขึ้น ซึ่งประกอบเป็นสำนวนคดีนั้น ให้ทำเป็นภาษาไทย จึงไม่มีกรณีที่ศาลปกครองจะมีหนังสือเรียกเก็บเงินกับคู่กรณีเป็นภาษาต่างประเทศ และสำนักงานศาลปกครองก็มิได้มีวิธีการเรียกเก็บเงินในลักษณะดังกล่าวแต่อย่างใด

ดังนั้นขอให้ประชาชนอย่าหลงเชื่อข้อมูลดังกล่าว และขอความร่วมมือไม่ส่ง หรือแชร์ข้อมูลดังกล่าวต่อในช่องทางสื่อสังคมออนไลน์ต่างๆ และเพื่อให้ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารจาก สำนักงานศาลปกครอง สามารถติดตามได้ที่เว็บไซต์ www.admincourt.go.th/indexita.php หรือโทร. Call Center 1355