xs
xsm
sm
md
lg

ข้าราชบริพารหน่วยราชการในพระองค์น้อมนำพระบรมราโชบายในหลวง ทำความดีเพื่อสังคม ร่วมบริจาคโลหิต เพื่อใช้เป็นโลหิตสำรองในภาวะขาดแคลน

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โรคโควิด 19 ระลอกใหม่ ทำให้มีผู้เข้ารับการบริจาคโลหิตลดลงอย่างต่อเนื่อง อีกทั้งโรงพยาบาลต่างๆ ยังมีความต้องการที่จะสำรองโลหิตไว้ เพื่อใช้ในการรักษาพยาบาลผู้ป่วย ในการนี้ข้าราชบริพารหน่วยราชการในพระองค์ ได้น้อมนำพระบรมราโชบายของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มายึดถือปฏิบัติ ด้วยทรงมีพระราชประสงค์ให้ข้าราชบริพารในพระองค์ เป็นแบบอย่างของการเป็นข้าราชการที่ดี มีจิตอาสา จิตสาธารณะ เสียสละอุทิศตน ทำความดีเพื่อส่วนรวม โดยต่างพร้อมใจกันร่วมบริจาคโลหิต

วันนี้ 18 ม.ค.64 เวลา 09.00 น. ข้าราชบริพารหน่วยราชการในพระองค์ จากกองบัญชาการทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ และกองบัญชาการนายตำรวจราชองครักษ์ในพระองค์ พร้อมใจเข้าร่วมบริจาคโลหิต ณ เขตพระราชฐานในพระองค์ฯ ราชวิถี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร ในวันนี้มีโรงพยาบาลศิริราชเป็นหน่วยบริการที่เข้ารับบริจาคโลหิต โดยมีข้าราชบริพารผ่านการคัดกรอง ร่วมบริจาคโลหิต จำนวน 149 คน ได้โลหิตจำนวนรวม 67,050 ซีซี ซึ่งจะนำไปเป็นโลหิตสำรอง สำหรับนำไปใช้ในการรักษาพยาบาลแก่ผู้ป่วยต่อไป เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โรคโควิด 19 ส่งผลให้มีผู้บริจาคโลหิตลดลงอย่างต่อเนื่อง จนทำให้จำนวนโลหิตสำรองในโรงพยาบาลต่างๆ มีน้อยลง ซึ่งในการพร้อมใจกันร่วมบริจาคโลหิตของข้าราชบริพารในวันนี้ แสดงให้เห็นถึงการเป็นแบบอย่างของข้าราชการที่ดี เสียสละอุทิศตน ช่วยเหลือ และทำความดีเพื่อส่วนรวม ปฏิบัติตามพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่จะให้ประเทศชาติมั่นคง ประชาชนมีความสุข โดยในการเข้ารับบริจาคโลหิต หน่วยราชการในพระองค์ได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 อย่างเคร่งครัด เพื่อให้เกิดความปลอดภัยทั้งเจ้าหน้าที่ และผู้บริจาค และส่งต่อโลหิตที่ปลอดภัยไปยังโรงพยาบาล เพื่อใช้เป็นโลหิตสำรองในการรักษาพยาบาลผู้ป่วยต่อไป

ทั้งนี้ ตั้งแต่มีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 ในประเทศไทย ในช่วงต้นปี 2563 หน่วยราชการในพระองค์ อาทิ หน่วยเฉพาะกิจ 904 ทหารมหาดเล็กรักษาพระองค์ กองพันทหารม้าที่ 2 กองพลทหารราบที่ 2 รักษาพระองค์ ได้ร่วมบริจาคโลหิต ณ ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย เพื่อส่งต่อโลหิตแก่ผู้ป่วย และโรงพยาบาลที่มีความประสงค์ เพื่อใช้เป็นโลหิตสำรองอย่างต่อเนื่องมาโดยตลอด