xs
xsm
sm
md
lg

ปิด ร.ร.นครไทย หลังพบครูนั่งไฟลต์เดียวกับผู้ป่วยติดโควิด

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์

ประกาศโรงเรียนนครไทย เรื่อง ปิดเรียนด้วยเหตุพิเศษ โดยระบุว่า ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ให้สถานศึกษาในสังกัดและในกำกับของกระทรวงศึกษาธิการ ปิดเรียนด้วยเหตุพิเศษจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โควิด-19 ที่มีการแพร่ระบาดหลายประเทศ รวมถึงประเทศไทย กระทรวงศึกษาธิการตระหนักถึงความปลอดภัยในชีวิตของนักเรียนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่จะได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาด ดังกล่าว

อาศัยอำนาจตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ให้สถานศึกษาในสังกัดและในกำกับของกระทรวงศึกษาการปิดเรียนด้วยเหตุพิเศษ ประกาศ ณ วันที่ 17 มี.ค.2563 หนังสือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04006/ว 1150 ลงวันที่ 17 มี.ค.2563 เรื่องการดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี และประกาศกระทรวงศึกษาธิการประกอบกับ ตามที่จังหวัดพิจิตรได้ประกาศผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โควิด-19 จำนวน 3 ราย ในวันที่ 2 ธ.ค.2563 ซึ่งผู้ติดเชื้อได้เดินทางมาจังหวัดพิจิตร ระหว่างวันที่ 28-30 พ.ย.2563 และได้เดินทางท่องเที่ยวในสถานบันเทิง ร้านอาหาร และสถานที่สาธารณะต่างๆ ใน จ.พิจิตร โดยไม่ได้กักตัว 14 วัน ตามมาตรการของกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข นั้น

เนื่องจากโรงเรียนนครไทยสำรวจพบครูของโรงเรียนนครไทยรายหนึ่ง ได้เดินทาง กลับมาจากกรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 28 พ.ย.2563 โดยเครื่องบินเที่ยวบินเดียวกันกับผู้ป่วยรายดังกล่าว ดังนั้นเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 โรงเรียนนครไทย จึงมีมาตรการป้องกันการติดโควิด-19 ดังนี้

1.กำหนดปิดสถานศึกษาชั่วคราว ระหว่างวันที่ 3-4 ธันวาคม 2563 2.ให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีหน้าที่ราชการหรือปฏิบัติหน้าที่เวรยาม มาปฏิบัติหน้าที่ตามปกติ และ 3.ให้ครูและบุคลกากรทางการศึกษา และนักเรียนสวมใส่หน้ากากผ้า หรือหน้ากากอนามัย ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ รักษาระยะห่าง (SOCAL DISTANONG) และปฏิบัติตามมาตรการของกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข อย่างเคร่งครัด ทั้งนี้ ประกาศ ณ วันที่ 2 ธ.ค.2563