xs
xsm
sm
md
lg

ครม.เห็นชอบร่างแถลงการณ์ร่วมฯ แผนงานพัฒนาเขตเศรษฐกิจสามฝ่าย

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์น.ส.รัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเห็นชอบร่างแถลงการณ์ร่วมการประชุมระดับรัฐมนตรีครั้งที่ 26 แผนงานการพัฒนาเขตเศรษฐกิจสามฝ่ายอินโดนีเซีย-มาเลเซีย-ไทย (IMT-GT) ซึ่งประเทศอินโดนีเซียเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมผ่านระบบการประชุมทางไกล ในวันที่ 26 พฤศจิกายน 2563 โดยมีสาระสำคัญ ดังนี้ 1. เน้นย้ำความสำคัญของความร่วมมือระดับอนุภูมิภาค เพื่อรับมือกับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 โดยสนับสนุนการดำเนินการร่วมกันของประเทศสมาชิกแผนงาน IMT-GT ในการบรรเทาผลกระทบจากโรคโควิด-19 และเตรียมการฟื้นฟูเศรษฐกิจ

2. แสดงผลการดำเนินงานและร่วมยินดีกับความสำเร็จของโครงการใน 7 สาขา คณะทำงานภายใต้แผนงาน IMT-GT ในปีที่ผ่านมา โดยดำเนินงานโครงการที่สำคัญ อาทิ โครงการก่อสร้างสนามบินเบตง จังหวัดยะลา ประเทศไทย โครงการก่อสร้างทางด่วนเปกันบารู-ดูไม ประเทศอินโดนีเซีย ส่งเสริมขั้นตอนการอำนวยความสะดวกในการเคลื่อนย้ายสินค้าและคนระหว่างกันในอนุภูมิภาค การพัฒนาเส้นทางท่องเที่ยวระหว่างกันในระดับอนุภูมิภาค และการกำหนดบทบาทความรับผิดชอบรายสาขาของสภาเทศมนตรีเมืองสีเขียว

3. กำหนดแนวทางแต่ละสาขาความร่วมมือ เพื่อให้เกิดการขับเคลื่อนการดำเนินงานของแผน IMT-GT ในระยะต่อไป โดยมีประเด็นสำคัญ อาทิ พัฒนาระบบนิเวศอุตสาหกรรมฮาลาลให้เข้มแข็ง สร้างความร่วมมือระหว่างเมืองยางพาราของประเทศสมาชิก เพื่อพัฒนาการเชื่อมโยงห่วงโซ่คุณค่าอุตสาหกรรมยางในอนุภูมิภาค และพัฒนาหลักสูตรการพัฒนาและเสริมทักษะใหม่สำหรับแรงงานในอนุภูมิภาค โดยใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีการศึกษาและการปรับตัวให้เข้ากับชีวิตวิถีใหม่

4. ยืนยันที่จะพัฒนาความร่วมมือกับธนาคารพัฒนาเอเชีย และสำนักงานเลขาธิการอาเซียนต่อไป รวมทั้งสร้างความร่วมมือกับหุ้นส่วนใหม่ๆ ที่มีศักยภาพ อาทิ คณะกรรมาธิการเศรษฐกิจและสังคมแห่งสหประชาชาติสำหรับเอเชียและแปซิฟิก (UNESCAP) ธนาคารเพื่อการพัฒนาอิสลาม (IsDB) ศูนย์ยุทธศาสตร์สังคมสิ่งแวดล้อมโลกของสถาบันภายใต้ความร่วมมือกับโครงการสหประชาชาติด้านสิ่งแวดล้อม (IGES/CCET) เป็นต้น” รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าว

น.ส.รัชดา กล่าวว่า ประเทศไทยจะได้รับประโยชน์จากการเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ คือ ส่งเสริมบทบาทของไทยในเวทีระหว่างประเทศ โดยใช้ประโยชน์จากการพัฒนาความร่วมมือในระดับอนุภูมิภาคภายใต้แผนงาน IMT-GT สร้างความร่วมมือในระดับอนุภูมิภาค เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับการรับมือและการฟื้นฟูเศรษฐกิจจากผลกระทบของโรคโควิด-19 ผ่านโครงการสำคัญที่จะดำเนินการต่อไป เช่น การจัดทำแนวทางปฏิบัติร่วมกันสำหรับธุรกิจการ เพื่อส่งเสริมให้ IMT-GT เป็นอนุภูมิภาคการท่องเที่ยวที่ปลอดภัย เร่งรัดความร่วมมือด้านระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ พัฒนาศักยภาพของผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมและรายย่อย (MSMEs) ในการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีดิจิทัล และการพัฒนาศักยภาพผู้ฝึกอบรมด้านการตลาดดิจิทัล เป็นต้น