xs
xsm
sm
md
lg

ประชุม ครม.วันนี้ พิจารณาสถานะกรุงไทย-ผลงานรัฐ 1 ปี-ยกเว้นอากรขาเข้าสินค้า

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์

การประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) วันนี้ (10 พ.ย.) ที่มี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธาน มีวาระน่าสนใจหลายเรื่อง โดยกระทรวงคลังเตรียมเสนอคณะรัฐมนตรี พิจารณาสถานะของธนาคารกรุงไทย หลังจากที่กฤษฎีกาตีความให้ธนาคารกรุงไทยพ้นจากการเป็นรัฐวิสาหกิจ ซึ่งเป็นไปตาม พ.ร.บ.งบประมาณ และจะเสนอการขยายเวลามาตรการยกเว้นอากรขาเข้าสินค้าที่มีความจำเป็น เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 รวมถึงรายงานสรุปผลการดำเนินมาตรการส่งเสริมการท่องเที่ยว และการบริโภคภายในประเทศ ชิมช้อปใช้

ด้านกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม จะเสนอผลสำรวจความคิดเห็นของประชาชนต่อการบริหารงานของรัฐบาล พ.ศ.2563 ครบ 1 ปี และผลการสำรวจสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

กระทรวงพาณิชย์ จะเสนอเรื่องการลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยการดำเนินการมาตรการที่มิใช่ภาษีสำหรับสินค้าจำเป็น ภายใต้แผนปฏิบัติการฮานอย ว่าด้วยการส่งเสริมความร่วมมือด้านเศรษฐกิจ และความเชื่อมโยงห่วงโซ่อุปทานของอาเซียนให้เข้มแข็ง ในการตอบสนองต่อการระบาดของโรคโควิด 19

ขณะที่กระทรวงวัฒนธรรม จะเสนอเรื่องการถวายพระสมัญญา "สิริศิลปิน" แด่สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารีกรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติยราชนารี

ส่วนกระทรวงการต่างประเทศ รายงานผลการประชุมระดับสูงผ่านระบบการประชุมทางไกลด้วยความร่วมมือระหว่างประเทศ ภายใต้ข้อริเริ่มสายแถบและเส้นทาง : ว่าด้วยการต่อสู้กับโรคโควิด-19 ด้วยความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน