xs
xsm
sm
md
lg

"ประวิตร" เป็น ปธ.ประชุม คกก.กีฬาฯ เห็นชอบ"คิกบ็อกซิ่ง"ในกีฬาเอเชียนอินดอร์ฯ

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์

พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการการกีฬาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 10/2563 โดยที่ประชุมรับทราบการดำเนินงานด้านการตรวจสอบภายใน และรายงานผลการดำเนินงานรัฐวิสาหกิจตามระบบการประเมินผลการดำเนินงานรัฐวิสาหกิจ ด้านการกำกับดูแลที่ดีและการนำองค์กร Corporate Governance &Leadership : CG & leadership ไตรมาสที่ 3 (เม.ย. -มิ.ย. 2563)  และที่ประชุมได้พิจารณาประเด็นสำคัญในเรื่องการประกาศกำหนดชนิดกีฬาเพิ่มเติม คือ คิกบ็อกซิ่ง แนวทางแก้ปัญหาอุปสรรคการเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาเอเชียนอินดอร์และมาเชียลอาร์ทเกมส์ ครั้งที่ 6 พ.ศ. 2564​ (ค.ศ. 2021) แผนการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 แผนงานของผู้ว่าการกีฬาแห่งประเทศไทย (กกท.) ประจำปีงบประมาณ 2564 และให้ความเห็นชอบผลการประเมินตนเองของคณะกรรมการการกีฬาแห่งประเทศไทยประจำปี 2563

พล.อ.ประวิตร กล่าวว่า ตามที่คณะกรรมการให้ความเห็นชอบ และมีข้อสังเกตในเรื่องต่าง ๆ ขอให้ กกท.นำข้อสังเกตของคณะกรรมการไปประกอบการพิจารณา และเร่งรัดให้เป็นไปตามเป้าหมาย และขอย้ำเรื่องการบริหารงบประมาณ ประจำปี 2564 เป็นการเริ่มปีงบประมาณใหม่ ให้ดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายที่ได้วางแผนไว้อย่างถูกต้อง โปร่งใส ตามข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ที่สำคัญที่สุด ขอให้ติดตามการใช้จ่ายให้ทันตามห้วงเวลาที่รัฐบาลกำหนด และให้การกีฬาแห่งประเทศไทย เร่งรัดพัฒนาบุคลากร และการบริหารจัดการภายใน ให้สามารถส่งเสริม สนับสนุนงานด้านการกีฬาของประเทศ โดยเฉพาะในส่วนของสมาคมกีฬาต่าง ๆ ให้เกิดความรวดเร็ว เป็นระบบอย่างชัดเจน เห็นผลเป็นรูปธรรมโดยเร็ว พร้อมทั้งพิจารณาจัดให้มีกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อสนับสนุนฟื้นฟูเศรษฐกิจของประเทศ ได้แก่ กิจกรรมเดิน-วิ่ง การปั่นจักรยาน การออกกำลังกาย และการจัดการแข่งขันกีฬาภายในประเทศให้มากขึ้น เพื่อสนับสนุนและกระตุ้นเศรษฐกิจให้แต่ละภูมิภาค มีรายได้เพิ่มมากขึ้น ในส่วนของสมาคมกีฬา ให้พิจารณา สนับสนุน ส่งเสริม ให้มีการจัดการแข่งขันชิงแชมป์ประเทศไทย เพื่อเปิดกว้างให้มีการพิจารณานักกีฬาที่มีศักยภาพตามความต้องการของแต่ละสมาคมกีฬาอย่างแท้จริง