xs
xsm
sm
md
lg

ทอท.โยกย้ายผู้บริหารระดับสูง 14 ตำแหน่ง รองรับการพัฒนา 6 สนามบิน

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์

นายนิตินัย ศิริสมรรถการ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) หรือ ทอท. เปิดเผยว่า ที่ประชุมบอร์ด ทอท. มีมติแต่งตั้ง นายกีรติ กิจมานะวัฒน์ เข้ามาดำรงตำแหน่ง รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ สายงานวิศวกรรมและการก่อสร้าง ทอท. ระดับ 11

นอกจากนี้ ยังมีการแต่งตั้งผู้บริหารระดับ 10 อีก 13 ตำแหน่ง เพื่อให้การทำงานเดินหน้า เนื่องจากมีการพัฒนาและขยายขีดความสามารถ ศักยภาพการรองรับปริมาณผู้โดยสารสนามบินในกำกับดูแลของ ทอท.ทั้ง 6 สนามบิน

ทั้งนี้ ยอมรับว่าได้ลงนามคำสั่งบริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) ที่ 1726/2563 เรื่อง แต่งตั้งพนักงาน ณ วันที่ 23 กันยายน 2563 โดยมีรายละเอียดว่า เพื่อให้การบริหารงานของ ทอท.เป็นไปด้วยความเรียบร้อยเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ อาศัยอำนาจตามความในข้อ 5 แห่งระเบียบบริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) ว่าด้วยการกำหนดตำแหน่ง ลำดับการบังคับบัญชา อัตราเงินเดือนค่าจ่างของพนักงานและลูกจ้าง พ.ศ. 2545 ประกอบกับมติที่ประชุมคณะกรรมการ (บอร์ด) ทอท. ครั้งที่ 5/2563 เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2563 และครั้งที่ 10/2563 เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2563 จึงแต่งตั้งพนักงาน ทอท.ให้ดำรงตำแหน่ง โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 เป็นต้นไป