xs
xsm
sm
md
lg

รมว.วัฒนธรรมติดตามการดำเนินงานชุมชนคุณธรรมต้นแบบ"บวร On Tour"

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม ลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าการดำเนินงานชุมชนคุณธรรมน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง บวร On Tour ณ ชุมชนคุณธรรมวัดฝั่งคลอง ตำบลเกาะหวาย อำเภอปากพลี จังหวัดนครนายก

นายอิทธิพล กล่าวว่า กระทรวงวัฒนธรรมดำเนินงานส่งเสริมชุมชนคุณธรรม นำหลักการบวร : บ้าน วัด โรงเรียน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เสริมสร้างพลังความสามัคคีชุมชนเข้มแข็ง กระจายรายได้สร้างเศรษฐกิจชุมชน ล่าสุด ชุมชนแห่งนี้ได้รับคัดเลือกให้เป็นหนึ่งในสุดยอดชุมชนต้นแบบ โดยปีนี้ตั้งเป้าหมายขยายสุดยอดชุมชนคุณธรรมต้นแบบให้ได้ 1,000 ชุมชนทั่วประเทศ

สำหรับจังหวัดนครนายก มีชุมชนคุณธรรมทั้งหมด 123 แห่ง และเป็นชุมชนคุณธรรมต้นแบบบวร On Tour จำนวน 29 แห่ง นำทุนทางวัฒนธรรมที่ดีงามเป็นอัตลักษณ์ของชาวไทยพวนที่มีการรวมตัวกันของ 4 ชุมชน ได้แก่ ชุมชนบ้านฝั่งคลอง ชุมชนบ้านท่าแดง ชุมชนบ้านเกาะหวายและชุมชนบ้านใหม่ สืบสานวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นด้านภาษาพูดการแต่งกายแบบไทยพวน อาหารพื้นบ้าน โดยในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด-19 ยังเป็นแหล่งกระจายข้อมูลข่าวสารจากภาคส่วนต่างๆ และให้การช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบแบบพึ่งพาอาศัยกัน

นอกจากนี้ ยังมีพิพิธภัณฑ์พื้นบ้านไทยพวน เป็นแหล่งเรียนรู้และแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ที่สำคัญของจังหวัดนครนายก ที่มีสถาบันการศึกษาและประชาชนเข้ามาชมมรดกภูมิปัญญาท้องถิ่น ตลอดจนการจัดแสดงทางวัฒนธรรม ลำตัด รำโทน ลำพวน ผลิตภัณฑ์และอาหารพื้นบ้าน อาทิ ผ้าทอมือไทยพวน ปลาดูทอดสมุนไพร ขนมข้าวกระยาคู ขนมกระยาสารท สร้างรายได้แก่คนในชุมชนอีกด้วย