xs
xsm
sm
md
lg

ประชุมสภาฯ วันนี้ พิจารณาร่าง พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายปี 64 วาระ 2

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์

การประชุมสภาผู้แทนราษฎรในวันนี้ (17 ก.ย.) จะมีการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2564 ในวาระ 2 ต่อเนื่องจากการประชุมเมื่อวานนี้ โดยจะเริ่มพิจารณามาตรา 10 งบประมาณรายจ่ายของกระทรวงการต่างประเทศ วงเงินงบประมาณที่ตั้งไว้กว่า 4,459 ล้านบาท ซึ่งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 มีการปรับลดงบประมาณลงกว่า 318 ล้านบาท โดยคณะกรรมาธิการยืนยันการพิจารณาปรับลดและปรับเพิ่มงบประมาณเป็นตามแผนยุทธศาสตร์ชาติคำนึงถึงความพร้อมในการใช้จ่ายและประโยชน์ความคุ้มค่าแก่ประชาชนเป็นสำคัญ