xs
xsm
sm
md
lg

รัฐบาลเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมงานเทศน์มหาชาติเฉลิมพระเกียรติฯ 5-8 ก.ย.นี้

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์นายอนุชา นาคาศัย รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า รัฐบาลได้เห็นชอบให้สานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ โดยสานักงานพุทธมณฑล จัดงานเทศน์มหาชาติเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และพระบรมวงศานุวงศ์ เนื่องในวโรกาสต่างๆ ตั้งแต่พุทธศักราช 2533 เป็นต้นมา ในปีพุทธศักราช 2563 ถือเป็นครั้งที่ 31 มหาเถรสมาคมมีมติเห็นชอบให้สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ โดยสำนักงานพุทธมณฑล จัดงานเทศน์มหาชาติเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และยังเป็นการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมอันดีงามทางพระพุทธศาสนา อีกทั้งเป็นการแสดงออกซึ่งความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์

ทั้งนี้ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระองค์ทรงสนพระทัยในการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี มาโดยตลอด โดยเฉพาะประเพณีการเทศน์มหาชาติ ซึ่งได้เสด็จฯ มาสดับพระธรรมเทศนา เทศน์มหาชาติ ณ พุทธมณฑล เป็นจำนวนถึง 14 ครั้งด้วยกัน โดยสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติได้เชิญชวนหน่วยงานทั้งภาครัฐ และภาคเอกชน ตลอดจนประชาชนทั่วไปร่วมรับฟังและรับเป็นเจ้าภาพกัณฑ์เทศน์มหาชาติในแต่ละกัณฑ์ พร้อมทั้งได้กราบอาราธนาพระภิกษุที่มีความสามารถในการเทศน์มหาชาติ มาเป็นองค์แสดงในแต่ละกัณฑ์อีกด้วย

การจัดงานฯ ในปีนี้ กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 5-8 กันยายน 2563 ณ หอประชุมพุทธมณฑล อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม ขอเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมเป็นเจ้าภาพกัณฑ์เทศน์มหาชาติและร่วมฟังเทศน์มหาชาติ "มหาเวสสันดรชาดก" 13 กัณฑ์

ในวันเสาร์ที่ 5 กันยายน 2563 เวลา 10.00 น. ขอเชิญเฝ้าฯ รับเสด็จสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ในโอกาสเสด็จเป็นองค์ประธานพิธีเปิดงานเทศน์มหาชาติฯ

ในวันจันทร์ที่ 7 กันยายน 2563 เวลา 14.00 น. ขอเชิญเฝ้าฯ รับเสด็จสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จ พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดาเนินมาทรงสดับพระธรรมเทศนามหาชาติ เวสสันดรชาดก และทรงเป็นประธานกัณฑ์เทศน์มหาชาติ "กัณฑ์มัทรี" ณ หอประชุมพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม