xs
xsm
sm
md
lg

"เทพไท"ยื่นญัตติร่าง พ.ร.บ.ยาเสพติดฯ ปลดล็อกกระท่อม

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์นายเทพไท เสนพงศ์ ส.ส.นครศรีธรรมราช พรรคประชาธิปัตย์ แถลงข่าวเรื่องการยื่นญัตติร่างพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ (ฉบับที่ ...) พ.ศ. ... ต่อประธานผู้แทนราษฎร ผ่านนายสมบูรณ์ อุทัยเวียนกุล เลขานุการฯ โดยกล่าวว่าจากการลงพื้นที่จัดตั้งเวทีประชาพิจารณ์รับฟังความคิดเห็นของประชาชนในพื้นที่ 8 อำเภอของจังหวัดนครศรีธรรมราช ได้แก่ อำเภอปากพนัง หัวไทร เชียรใหญ่ ชะอวด ร่อนพิบูลย์, จุฬาภรณ์ เฉลิมพระเกียรติ และพระพรหม ซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีประชาชนบริโภคพืชกระท่อมเป็นจำนวนมาก จึงได้นำความเห็นของประชาชนจากเวทีประชาพิจารณ์มาประกอบเป็นข้อมูลในร่างพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ (ฉบับที่ ....) พ.ศ. ... ต่อสภาผู้แทนราษฎร โดยมีสาระสำคัญดังนี้

1. อนุญาตให้ปลูกพืชกระท่อมได้ 1 ต้นต่อ 1 ครัวเรือน แต่ความเห็นจากเวทีประชาพิจารณ์เสนอครัวเรือนปลูกพืชกระท่อมได้ครัวเรือนละ 2-3 ต้น

2. การปลูกพืชกระท่อมเป็นพืชเศรษฐกิจ ต้องขึ้นทะเบียนเป็นวิสาหกิจชุมชน และขออนุญาตต่อคณะกรรมการปราบปรามยาเสพติด (ป.ป.ส.)

3. การแปรรูปพืชกระท่อมในรูปแบบต่าง ๆ เช่น ชนิดแคปซูล เป็นยาแก้โรคเบาหวาน ยาลดความดัน ยาแก้ไอ ยาลดความอ้วน หรือการแปรรูปเป็นชากระท่อม ต้องขออนุญาตต่อสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.)

4. รูปชนิดรูปเป็นน้ำต้มใบกระท่อม 4×100 ที่มีสารเสพติดเป็นส่วนผสม ยังเป็นตามกฎหมาย ซึ่งจะต้องมีข้อกำหนด หรือออกเป็นประกาศกระทรวง เพื่อใช้ในการควบคุมต่อไป

เบื้องต้นขอเสนอเป็นร่างพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ (ฉบับที่...) พ.ศ. ... ก่อน ในโอกาสต่อไปจะเสนอเป็นพระราชบัญญัติพืชกระท่อมโดยเฉพาะ เหมือนกับพระราชบัญญัติยางพารา หรือพระราชบัญญัติอ้อย เพราะพืชกระท่อมจะเป็นพืชเศรษฐกิจที่สำคัญของประเทศในอนาคต สามารถแปรรูปเป็นสินค้าส่งออก เพื่อนำเงินรายได้เข้าสู่ประเทศเป็นจำนวนมากได้