xs
xsm
sm
md
lg

ร.10 โปรดเกล้าฯ ให้องคมนตรีเชิญถุงพระราชทานมอบแก่ผู้ประสบอุทกภัย จ.อุตรดิตถ์

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


วันนี้ 8 สิงหาคม 2563 เวลา 10.13 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พลเอก เฉลิมชัย สิทธิสาท องคมนตรี ไปประชุมติดตามการแก้ไขสถานการณ์การเกิดอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ์ ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอน้ำปาด จังหวัดอุตรดิตถ์

ต่อจากนั้นทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พลเอก เฉลิมชัย สิทธิสาท องคมนตรี ร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ เชิญถุงพระราชทาน เครื่องอุปโภคบริโภค จำนวน 322 ชุด ไปมอบแก่ราษฎรที่ประสบเหตุอุทกภัยในพื้นที่อำเภอฟากท่า และอำเภอน้ำปาดจังหวัดอุตรดิตถ์ ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอน้ำปาด จังหวัดอุตรดิตถ์

ในโอกาสนี้ องคมนตรีได้เชิญพระราชกระแสทรงห่วงใยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ไปกล่าวกับราษฎรที่ได้รับผลกระทบ และเจ้าหน้าที่ให้ได้รับทราบ

ในการนี้ องคมนตรีได้ลงพื้นที่เชิญถุงพระราชทาน เครื่องอุปโภคบริโภค ไปมอบแก่ครอบครัวราษฎรผู้ประสบเหตุอุทกภัยในพื้นที่อำเภอน้ำปาด จำนวน 10 ครอบครัว ซึ่งเป็นผู้ป่วยติดเตียง ทุพพลภาพ และผู้สูงอายุ ต่างปลื้มปีติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น

ทั้งนี้ จังหวัดอุตรดิตถ์ได้รับผลกระทบจากพายุซินลากู ตั้งแต่วันที่ 2 สิงหาคม 2563 ในพื้นที่อำเภอฟากท่า และอำเภอน้ำปาด ทำให้มีราษฎรที่ได้รับความเดือดร้อนใน 11 ตำบล 63 หมู่บ้าน ประชาชนได้รับความเดือดร้อนและผลกระทบ 756 ครัวเรือน พื้นที่การเกษตรเสียหาย 3,547 ไร่ ทั้งนี้ หน่วยงานภาครัฐ และหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนจิตอาสาพระราชทาน ได้เร่งให้ความช่วยเหลือในด้านต่างๆ และช่วยซ่อมแซมบ้านเรือนที่ได้รับความเสียหายในเบื้องต้นแล้ว