xs
xsm
sm
md
lg

ในหลวง โปรดเกล้าฯ ให้องคมนตรีเชิญถุงพระราชทานไปมอบผู้ประสบอุทกภัยในเชียงราย

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี ทรงห่วงใยราษฎรที่ประสบเหตุอุทกภัย ในโอกาสนี้ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้องคมนตรี ร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เชิญถุงพระราชทาน เครื่องอุปโภคบริโภคไปมอบแก่ผู้ประสบเหตุอุทกภัย ในพื้นที่จังหวัดเชียงราย

วันนี้ 7 สิงหาคม 2563 เวลา 11.30 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี ร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เชิญถุงพระราชทาน เครื่องอุปโภคบริโภค จำนวนรวม 3,490 ถุง ไปมอบแก่ราษฎรที่ประสบเหตุอุทกภัยและผู้ที่ได้รับผลกระทบ ในพื้นที่จังหวัดเชียงราย ที่หอประชุมที่ว่าการอำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย เพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้น และเป็นขวัญกำลังใจแก่ราษฎรที่ประสบเหตุอุทกภัย พร้อมเชิญพระราชกระแสทรงห่วงใยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี ไปกล่าวให้ราษฎรที่ประสบเหตุอุทกภัย และเจ้าหน้าที่ได้รับทราบ

ในการนี้ องคมนตรี ได้ลงพื้นที่เชิญถุงพระราชทาน เครื่องอุปโภคบริโภค ไปมอบแก่ครอบครัวราษฎรผู้ประสบเหตุอุทกภัย ในพื้นที่อำเภอเวียงป่าเป้า จำนวน 10 ครอบครัว ซึ่งเป็นผู้ป่วยติดเตียง ทุพพลภาพ และผู้สูงอายุ ต่างปลื้มปีติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น

ทั้งนี้ องคมนตรี ได้ให้กำลังใจและขอบคุณผู้ว่าราชการจังหวัด นายอำเภอ และเจ้าหน้าที่ รวมทั้งชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติในการปฏิบัติหน้าที่เพื่อประชาชน โดยได้น้อมนำพระบรมราโชบายของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มาปฏิบัติ ในการช่วยเหลือประชาชน เร่งสำรวจความเสียหายและให้ความช่วยเหลือเบื้องต้น รวมทั้งการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนแก่ผู้ประสบภัยให้กลับมาดำเนินชีวิตได้อย่างปกติโดยเร็วที่สุด

จังหวัดเชียงราย ได้รับผลกระทบจากพายุ “ซินลากู” ทำให้เกิดฝนตกหนักถึงหนักมาก เกิดน้ำท่วมฉับพลัน และน้ำป่าไหลหลากขึ้นในหลายพื้นที่เป็นวงกว้าง ตั้งแต่วันที่ 2-3 สิงหาคม 2563 ส่งผลทำให้บ้านเรือนราษฎร พื้นที่ทางการเกษตร และสิ่งสาธารณประโยชน์ ในอำเภอเวียงป่าเป้าได้รับความเสียหาย