xs
xsm
sm
md
lg

ในหลวง โปรดเกล้าฯ องคมนตรีเชิญถุงพระราชทาน ไปมอบแก่ผู้ประสบเหตุอุทกภัย ในพื้นที่จังหวัดเชียงราย

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ทรงห่วงใยราษฎร
ที่ประสบเหตุ อุทกภัย ในโอกาสนี้ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้องคมนตรี ร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เชิญถุงพระราชทาน เครื่องอุปโภคบริโภคไปมอบแก่ผู้ประสบเหตุอุทกภัย ในพื้นที่จังหวัดเชียงราย

วันนี้ (7 ส.ค.) เวลา 11.30 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี ไปประชุมติดตามการแก้ไขสถานการณ์การเกิดอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดเชียงราย ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย ต่อจากนั้น
ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี ร่วมกับมูลนิธิ ราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เชิญถุงพระราชทาน เครื่องอุปโภคบริโภค จำนวนรวม 3,490 ถุง ไปมอบแก่ราษฎรที่ประสบเหตุอุทกภัยและผู้ที่ได้รับผลกระทบ ในพื้นที่จังหวัดเชียงราย ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย เพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้น และเป็นขวัญกำลังใจแก่ราษฎรที่ประสบเหตุอุทกภัย
ในโอกาสนี้ องคมนตรี ได้เชิญพระราชกระแสทรงห่วงใยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี ไปกล่าวให้ราษฎรที่ประสบเหตุอุทกภัย และเจ้าหน้าที่ได้รับทราบ ในการนี้ องคมนตรี ได้ลงพื้นที่เชิญถุงพระราชทาน เครื่องอุปโภคบริโภค ไปมอบแก่ครอบครัวราษฎรผู้ประสบเหตุอุทกภัย ในพื้นที่อำเภอเวียงป่าเป้า จำนวน 10 ครอบครัว ซึ่งเป็นผู้ป่วยติดเตียง ทุพพลภาพ และผู้สูงอายุ ต่างปลื้มปีติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น ทั้งนี้ องคมนตรี ได้ให้กำลังใจและขอบคุณผู้ว่าราชการจังหวัด นายอำเภอ และเจ้าหน้าที่ รวมทั้งชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติในการปฏิบัติหน้าที่เพื่อประชาชน โดยได้น้อมนำพระบรมราโชบายของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มาปฏิบัติ ในการช่วยเหลือประชาชน เร่งสำรวจความเสียหายและให้ความช่วยเหลือเบื้องต้น รวมทั้งการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนแก่ผู้ประสบภัยให้กลับมาดำเนินชีวิตได้อย่างปกติโดยเร็วที่สุด
จังหวัดเชียงราย ได้รับผลกระทบจากพายุ “ซินลากู” ทำให้เกิดฝนตกหนักถึงหนักมาก เกิดน้ำท่วมฉับพลัน และน้ำป่าไหลหลากขึ้นในหลายพื้นที่เป็นวงกว้าง ตั้งแต่วันที่ 2 – 3 สิงหาคม 2563 ส่งผลทำให้บ้านเรือนราษฎร พื้นที่ทางการเกษตร และสิ่งสาธารณประโยชน์ ในอำเภอเวียงป่าเป้าได้รับความเสียหาย
กำลังโหลดความคิดเห็น...