xs
xsm
sm
md
lg

ร.10 โปรดเกล้าฯ ให้เชิญเครื่องอุปโภคบริโภค-เวชภัณฑ์ทางการแพทย์มอบสถานสงเคราะห์ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี ทรงห่วงใยและทรงให้ความสำคัญกับการดูแลสุขภาพอนามัยและโภชนาการของผู้สูงอายุ ให้มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง มีจิตใจที่แจ่มใส สามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข รวมถึงยังทรงคำนึงถึงเจ้าหน้าที่ในสถานสงเคราะห์ต่าง ๆ ที่ยังคงได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด 19 (COVID-19) ในช่วงเวลานี้ จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เชิญสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภค และเวชภัณฑ์ทางการแพทย์พระราชทานไปมอบแก่สถานสงเคราะห์ต่าง ๆ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว วันที่ 28 กรกฎาคม 2563

โดยวันนี้ (25 ก.ค.63) เวลา 10.50 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้หน่วยราชการในพระองค์ เชิญสิ่งของ เครื่องอุปโภคบริโภค และเวชภัณฑ์ทางการแพทย์พระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี ไปมอบแก่ผู้สูงอายุในสถานสงเคราะห์ต่าง ๆ จำนวน 2 แห่ง ดังนี้

ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ คุณจันทนี ธนรักษ์ เป็นประธานเชิญสิ่งของ เครื่องอุปโภคบริโภค และเวชภัณฑ์ทางการแพทย์พระราชทาน ไปมอบแก่ผู้สูงอายุ รวมถึงเจ้าหน้าที่ผู้ดูแล จำนวนรวม 64 คน ณ สถานสงเคราะห์คนชรานครปฐม อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม

ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ ท่านผู้หญิงอินทิรา พลธร เป็นประธาน เชิญสิ่งของ เครื่องอุปโภคบริโภค และเวชภัณฑ์ทางการแพทย์พระราชทาน ไปมอบแก่ผู้สูงอายุ รวมถึงเจ้าหน้าที่ผู้ดูแล จำนวนรวม 64 คน ณ สถานสงเคราะห์คนชราเฉลิมราชกุมารี (หลวงพ่อเปิ่นอุปถัมภ์) อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม

ในโอกาสนี้ หน่วยราชการในพระองค์ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และประชาชนจิตอาสาพระราชทานในพื้นที่ ร่วมทำกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความ ดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ” บำเพ็ญสาธารณประโยชน์เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ร่วมกันทำความสะอาด เก็บขยะตัดแต่งกิ่งไม้ เก็บวัชพืชที่กีดขวางทางน้ำ และปรับภูมิทัศน์โดยรอบสถานสงเคราะห์ทั้ง 2 แห่ง ซึ่งที่สถานสงเคราะห์คนชรานครปฐม พลอากาศตรี ธีระ เชียงทอง รองเลขาธิการพระราชวัง เป็นประธานปล่อยแถวจิตอาสาทำกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม และจิตอาสาเข้าร่วมทำความดีกว่า 300 คน แบ่งพื้นที่ออกเป็น 4 โซน

จากการทำกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ในสถานสงเคราะห์ทั้ง 2 แห่งในวันนี้ ทำให้เกิดความสะอาด สวยงาม ร่มรื่น น่าอยู่ เป็นการเสริมสร้างขวัญกำลังใจแก่ผู้สูงอายุ ให้มีสุขภาพจิตใจที่แจ่มใส และมีสุขภาพอนามัยที่ดีด้วย

เช่นเดียวกับที่วัดสุคันธาราม และชุมชนบริเวณวัดสุคันธาราม เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร หน่วยราชการในพระองค์ คณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนโรงเรียนจิตรลดา ร่วมกับประชาชนจิตอาสาพระราชทานในพื้นที่ รวมทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมกันพัฒนาทำความสะอาด เก็บขยะ กวาดลานวัด ตัดแต่งกิ่งไม้ บริเวณศาสนสถานและชุมชนโดยรอบ เพื่อให้สะอาด สวยงาม เป็นระเบียบเรียบร้อย ไม่ให้เป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของสัตว์มีพิษและยุง และเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 อีกด้วย

ด้วยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี ทรงตั้งพระราชปณิธานที่จะให้ประเทศชาติมั่นคง และประชาชนมีความสุข โดยทรงบำบัดทุกข์ บำรุงสุข ดูแลราษฎรทุกหมู่เหล่า โดยเฉพาะผู้สูงอายุ ให้มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง มีจิตใจที่แจ่มใส สามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เชิญสิ่งของ เครื่องอุปโภคบริโภค และเวชภัณฑ์ทางการแพทย์พระราชทาน ไปมอบแก่สถานสงเคราะห์ต่าง ๆ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันคล้ายวันพระราชสมภพ วันคล้ายวันประสูติ และวันสำคัญต่าง ๆ มาโดยตลอด แม้แต่ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (COVID-19) พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี ก็ยังทรงห่วงใยและเอาพระราชหฤทัยใส่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ดังกล่าว

ที่ผ่านมา ได้พระราชทานถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภคแก่ประชาชนในชุมชนแออัดในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล เครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ รถพยาบาลกู้ชีพฉุกเฉิน ห้องตรวจเชื้อที่พระราชทานแก่โรงพยาบาลต่าง ๆ ทั่วประเทศ รวมถึงรถตรวจโรคติดเชื้อชีวนิรภัย เพื่อให้สามารถตรวจโรคติดเชื้อให้แก่ประชาชนในพื้นที่ต่าง ๆ ได้อย่างทั่วถึงและรวดเร็ว ดังพระราชประสงค์ที่จะสืบสาน รักษา และต่อยอดพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนและบรรเทาความทุกข์ยาก เพื่อให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น สามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข การได้รับพระราชทานพระมหากรุณาในครั้งนี้ ยังความปลื้มปีติแก่ประชาชนทุกหมู่เหล่า ต่างสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้