xs
xsm
sm
md
lg

ในหลวง โปรดเกล้าฯ ให้หน่วยราชการในพระองค์เชิญสิ่งของพระราชทาน ไปมอบแก่ผู้สูงอายุ บำเพ็ญสาธารณประโยชน์ในสถานสงเคราะห์ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้หน่วยราชการในพระองค์ เชิญสิ่งของ เครื่องอุปโภคบริโภค และเวชภัณฑ์ทางการแพทย์พระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี ไปมอบแก่ผู้สูงอายุในสถานสงเคราะห์ต่างๆ พร้อมทั้งบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี ทรงห่วงใยและทรงให้ความสำคัญกับการดูแลสุขภาพอนามัยและโภชนาการของผู้สูงอายุ รวมถึงยังทรงคำนึงถึงเจ้าหน้าที่ในสถานสงเคราะห์ต่าง ๆ ที่ยังคงได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด 19 (COVID-19) ในช่วงเวลานี้ จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เชิญสิ่งของ เครื่องอุปโภคบริโภค และเวชภัณฑ์ทางการแพทย์พระราชทาน ไปมอบแก่สถานสงเคราะห์ต่าง ๆ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว วันที่ 28 กรกฎาคม 2563

วันนี้ (20 ก.ค.) เวลา 10.00 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้หน่วยราชการในพระองค์ เชิญสิ่งของ เครื่องอุปโภคบริโภค และเวชภัณฑ์ทางการแพทย์พระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี ไปมอบแก่ผู้สูงอายุในสถานสงเคราะห์ต่าง ๆ จำนวน 2 แห่ง ดังนี้ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พลอากาศตรี ธีระ เชียงทอง เป็นประธาน เชิญสิ่งของ เครื่องอุปโภคบริโภค และเวชภัณฑ์ทางการแพทย์พระราชทาน ไปมอบแก่ผู้สูงอายุ รวมถึงเจ้าหน้าที่ จำนวน 311 คน ณ ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านบางแค เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร

ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พลอากาศเอก ธีระพล คล้ายพันธ์เป็นประธาน เชิญสิ่งของ เครื่องอุปโภคบริโภค และเวชภัณฑ์ทางการแพทย์พระราชทาน ไปมอบแก่ผู้สูงอายุ รวมถึงเจ้าหน้าที่ จำนวน 175 คน ณ บ้านผู้สูงอายุบางแค 2 เขตบางแค กรุงเทพมหานคร

ในโอกาสนี้ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ หน่วยราชการในพระองค์ กองพันทหารม้าที่ 1 รักษาพระองค์ กองพันทหารที่ 4 รักษาพระองค์ กองพันทหารม้าที่ 29 รักษาพระองค์ สมาคมนักเรียนเก่าวชิราวุธวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ สมาคมนักเรียนเก่าโรงเรียนจิตรลดา หน่วยราชการที่เกี่ยวข้อง และประชาชนจิตอาสาพระราชทานในพื้นที่ ร่วมทำกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์บริเวณโดยรอบสถานสงเคราะห์ทั้ง 2 แห่ง โดยการทำความสะอาดถนน ตัดแต่งกิ่งไม้ และเก็บขยะกับวัชพืชในคูระบายน้ำ ปรับภูมิทัศน์ให้สะอาดสวยงาม สบายตา ร่มรื่น ไม่เป็นแหล่งที่อาศัยของสัตว์มีพิษและยุง เพื่อให้ผู้สูงอายุ มีสุขภาพอนามัยที่ดี มีสุขภาพจิตใจที่แจ่มใสด้วย

รวมถึงที่วัดประสาทบุญญาวาส เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้หน่วยราชการในพระองค์ และประชาชนจิตอาสาพระราชทานในพื้นที่ ร่วมกันทำความสะอาดศาสนสถาน ฉีดล้างทำความสะอาด ตัดแต่งกิ่งไม้ และเก็บกวาดบริเวณโดยรอบ เพื่อให้มีความสะอาด สวยงาม ร่มรื่น และเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เช่นเดียวกับที่ชุมชนท่าน้ำสามเสน เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร หน่วยราชการในพระองค์ ประชาชนจิตอาสาพระราชทาน และชาวชุมชนท่าน้ำสามเสน ร่วมกันทำความสะอาดพื้นถนน ทางเดินเท้า เก็บกวาดบริเวณโดยรอบชุมชน เพื่อไม่ให้เป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์มีพิษและยุง ทำให้เกิดความสะอาด สวยงามแก่ชุมชนอีกด้วย

ด้วยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี ทรงตั้งพระราชปณิธานที่จะให้ประเทศชาติมั่นคง และประชาชนมีความสุข ทรงรับเป็นพระราชภารกิจสำคัญที่จะต้องดูแลประชาชน โดยเฉพาะผู้สูงอายุ ให้มีสุขภาพอนามัยสมบูรณ์แข็งแรง และมีโภชนาการที่ดี อันจะนำมาซึ่งคุณภาพชีวิตที่ดี จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เชิญสิ่งของ เครื่องอุปโภคบริโภค และเวชภัณฑ์ทางการแพทย์พระราชทาน ไปมอบแก่สถานสงเคราะห์ต่าง ๆ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันคล้ายวันพระราชสมภพ วันคล้ายวันประสูติ และวันสำคัญต่าง ๆ มาโดยตลอด

แม้แต่ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (COVID-19) พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี ก็ยังทรงห่วงใยและเอาพระราชหฤทัยใส่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ดังกล่าว ซึ่งที่ผ่านมา ได้พระราชทานถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภคแก่ประชาชนในชุมชนแออัดในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล เครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ รถพยาบาลกู้ชีพฉุกเฉิน ห้องตรวจเชื้อที่พระราชทานแก่โรงพยาบาลต่าง ๆ ทั่วประเทศ รวมถึงรถตรวจโรคติดเชื้อชีวนิรภัย เพื่อให้สามารถตรวจโรคติดเชื้อให้แก่ประชาชนในพื้นที่ต่าง ๆ ได้อย่างทั่วถึงและรวดเร็ว ดังพระราชประสงค์ที่จะสืบสาน รักษา และต่อยอดพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนและบรรเทาความทุกข์ยาก เพื่อให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น สามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข การได้รับพระราชทานพระมหากรุณาในครั้งนี้
ยังความปลื้มปีติแก่ประชาชนทุกหมู่เหล่า ต่างสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้
กำลังโหลดความคิดเห็น...