xs
xsm
sm
md
lg

ปชช.วิตกมาตรการป้องกันโควิด-19 ของโรงเรียนเกือบ 74%

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


สวนดุสิตโพล มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เปิดเผยผลสำรวจความคิดเห็นของประชาชน เรื่อง “ประชาชนคิดอย่างไร? กับ การเปิดภาคเรียนทั่วประเทศ” จำนวน 1,253 คน (สำรวจทางออนไลน์) ระหว่างวันที่ 23-27 มิ.ย.ที่ผ่านมา พบว่า ร้อยละ 73.68 วิตกกังวลเกี่ยวกับการเปิดภาคเรียน มากที่สุด คือ มาตรการป้องกันโควิด-19 ของสถานศึกษา ร้อยละ 70.04 การเรียนของบุตรหลาน การเรียนผ่านสื่อออนไลน์ ร้อยละ69.83 การดูแลตัวเองของบุตรหลานที่สถานศึกษา

โดยประชาชนร้อยละ 45.74 ฝากถึงสถานศึกษา ว่า ควรกำหนดมาตรการป้องกันโรคโควิด-19 ให้ชัดเจน และปฏิบัติอย่างเคร่งครัด ร้อยละ 32.27 ควรดูแลเอาใจใส่เด็กอย่างใกล้ชิด ร้อยละ 16.08 จัดรูปแบบการเรียนการสอนให้เหมาะสม ทันสมัย คำนึงถึงความปลอดภัยให้มากที่สุด

ขณะที่ร้อยละ 42.40 ฝากถึงรัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องว่า ต้องมีมาตรการป้องกันและเฝ้าระวังโรคโควิด-19 ที่ชัดเจน เข้มงวด ร้อยละ 24.67 สนับสนุนงบประมาณ เครื่องมือ อุปกรณ์ ด้านการเรียนการสอนอย่างเต็มที่ และร้อยละ 17.20 จัดเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ตรวจสอบสถานศึกษาทุกแห่งโดยเคร่งครัด