xs
xsm
sm
md
lg

เคาะ! แนวทางจัดส่งนมโรงเรียนช่วงโควิด-19 เน้นเด็กดื่มนม UHT

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ เลขานุการคณะกรรมการอาหารนมเพื่อเด็กและเยาวชน เปิดเผยว่า การประชุมของคณะกรรมการดังกล่าว ซึ่งมีปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นประธาน ว่า ได้หารือถึงที่แนวทางการจัดส่งนมโรงเรียน ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการกำหนดเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 วันที่ 1 กรกฎาคมนี้ โดยที่ประชุมมีมติเห็นชอบหลักการดำเนินการการจัดส่งนมโรงเรียนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 โดยให้นักเรียนดื่มนมยูเอชที ตลอด 1 เดือนแรก จากนั้นกำหนดชนิดนมโรงเรียนให้เหมาะสมกับวันที่นักเรียนมาโรงเรียน หากนักเรียนมาเรียนวันเว้นวัน ในวันที่นักเรียนไม่มาโรงเรียนให้ดื่มนมยูเอชที เนื่องจากนมยูเอชทีมีอายุการบริโภคนาน การขนส่งและเก็บรักษาง่ายกว่านมพาสเจอร์ไรส์ เพราะไม่ต้องแช่เย็น แต่เพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการที่ผลิตได้เฉพาะนมพาสเจอร์ไรส์ต้องรับซื้อนมยูเอชทีจากผู้ประกอบการรายอื่นในเขตพื้นที่เดียวกันมาจัดส่งในวันที่เด็กไม่มาโรงเรียน จึงขอความร่วมมือผู้ประกอบการลดราคานมยูเอชทีให้เท่ากับนมพาสเจอร์ไรส์ โดยเป็นไปตามความสมัครใจ

ตามประกาศคณะกรรมการอาหารนมเพื่อเด็กและเยาวชน เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการดำเนินงานโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ปีการศึกษา 2563 เด็กนักเรียนต้องดื่มนม ครบ 260 วันต่อปีการศึกษา ส่วนราคาการจัดซื้อนมแต่ละชนิดตามราคากลางที่คณะรัฐมนตรีกำหนด คือ นมพาสเจอร์ไรส์ ถุงขนาด 200 มิลลิลิตร ถุงละ 6.58 บาท นมยู เอช ที กล่องขนาด 200 มิลลิลิตร กล่องละ 7.82 บาท ซึ่งเป็นราคาจำหน่ายเท่ากันทุกจังหวัดทั่วประเทศ