xs
xsm
sm
md
lg

ป.ป.ช.เปิดบัญชีทรัพย์สินฯ ตุลาการศาล รธน.ใหม่ 3 คน-พ้นจากตำแหน่ง 2 คน

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) เปิดเผยบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินของตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ซึ่งถือเป็นครั้งแรกที่จะต้องมีการยื่นแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สิน ทั้งกรณีเข้ารับตำแหน่งและพ้นจากตำแหน่งตามรัฐธรรมนูญฉบับใหม่

มีตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ 3 คน ที่ยื่นแสดงบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินกรณีเข้ารับตำแหน่งเมื่อวันที่ 1 เมษายน 2563 ประกอบด้วย นายจิรนิติ หะวานนท์ อดีตผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลฎีกา ผู้พิพากษาอาวุโสในศาลฎีกา ขณะที่คู่สมรสดำรงตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญด้านบริหาร สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ ยื่นบัญชีทรัพย์สินพร้อมคู่สมรส มีทรัพย์สินรวม 114,253,158.31 บาท ไม่มีหนี้สิน มีทรัพย์สินส่วนตัว 51,926,919.46 บาท ส่วนใหญ่เป็นเงินฝากกว่า 23 ล้านบาท และที่ดินในจังหวัดนนทบุรี สระบุรี และตราด ขณะที่คู่สมรส มีทรัพย์สิน 62,326,238.85 บาท โดยพบว่ามูลค่าที่ดินเขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 แปลง ราคา 58 ล้านบาท

นายวิรุฬห์ แสงเทียน อดีตรองประธานศาลฎีกา แจ้งมีทรัพย์สินพร้อมคู่สมรส มีทรัพย์สินมากกว่าหนี้สิน 19,204,604.90 บาท ส่วนตัวมีทรัพย์สิน 17,698,178.40 บาท หนี้สิน 74,463.29 บาท ทรัพย์สินของคู่สมรส 1,595,297.55 บาท โดยในรายละเอียดของทรัพย์สินส่วนมากเป็นมูลค่าที่ดิน และเงินฝากในบัญชีธนาคาร

นายอุดม สิทธิวิรัชธรรม อดีตประธานแผนกคดีคำสั่งคำร้องในศาลฎีกา แจ้งมีทรัพย์สินทั้งสิ้น 24,384,651.90 บาท มีหนี้สิน 308,413 บาท มีทรัพย์สินมากกว่าหนี้สิน 24,076,238.90 บาท แบ่งเป็นทรัพย์สินส่วนตัว 8,656,369.57 บาท ทรัพย์สินของคู่สมรส 15,728,482.30 บาท ในรายละเอียดของทรัพย์สินส่วนมากเป็นเงินฝากในบัญชีธนาคาร มูลค่าที่ดิน และเงินลงทุน

ส่วนที่พ้นจากตำแหน่ง 2 คน คือ นายจรัญ ภักดีธนากุล ยื่นบัญชีทรัพย์สินกรณีพ้นจากตำแหน่งตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2563 โดยยื่นพร้อมคู่สมรส มีทรัพย์สินรวม 206,133,234.92 บาท มีทรัพย์สินมากกว่าหนี้สิน 184,021,201.07 บาท นายจรัญ มีทรัพย์สินส่วนตัว 11,635,704.33 บาท พร้อมแจ้งได้รับค่าบรรยายพิเศษตั้งแต่ปี 2560 รวม 1,935,281บาท ขณะที่คู่สมรสมีทรัพย์สิน 194,497,530.59 บาท ส่วนใหญ่เป็นที่ดินและโรงเรือน สิ่งปลูกสร้างในจังหวัดนครปฐม สงขลา และกรุงเทพฯ มูลค่ารวมกว่า 186 ล้านบาท แต่มีหนี้สินจากเงินกู้ธนาคารและหนี้สินอื่น 22,112,033.85 บาท

นายนุรักษ์ มาประณีต ยื่นแสดงบัญชีทรัพย์สินกรณีพ้นจากตำแหน่งประธานศาลรัฐธรรมนูญ (ปัจจุบันได้รับการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งเป็นองคมนตรี) ยื่นบัญชีพร้อมคู่สมรส แจ้งมีทรัพย์สินทั้งสิ้น 32,334,367.60 บาท มีหนี้สิน 345,044 บาท แบ่งเป็นทรัพย์สินส่วนตัว 10,772,065.73 บาท ของคู่สมรส 21,562,301.84 บาท ในรายละเอียดของทรัพย์สินส่วนใหญ่ เป็นเงินลงทุนในกองทุนของสถาบันการเงิน 27 รายการ และเงินฝากอีก 27 รายการ มีทรัพย์สินมากกว่าหนี้สิน 31,989,323.60 บาท