xs
xsm
sm
md
lg

อธิบดีกรมอนามัยแนะสถานศึกษาประเมินความพร้อมใน 6 มิติก่อนเปิดเรียน

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์

แพทย์หญิงพรรณพิมล วิปุลากร อธิบดีกรมอนามัย แนะนำว่า ให้สถานศึกษา ประเมินความพร้อมก่อนเปิดเรียนใน 6 มิติ โดยมิติที่ 1 ดำเนินงานเพื่อความปลอดภัยลดการแพร่เชื้อไวรัสโควิด-19 ด้วย 6 มาตรการหลัก เช่น คัดกรองวัดไข้ สวมหน้ากากอนามัย ลดความแออัด ไม่จัดกิจกรรมที่มีการสัมผัสร่วมกัน มิติที่ 2 สนับสนุนสื่อความรู้ป้องกันโรค มิติที่ 3 การครอบคลุมถึงเด็กด้อยโอกาส กลุ่มเด็กพิเศษ และเด็กในพื้นที่ห่างไกลมาก มิติที่ 4 สวัสดิภาพและการคุ้มครอง เตรียมแผนรองรับด้านการเรียนการสอนสำหรับนักเรียนป่วย แนวปฏิบัติเพื่อลดการรังเกียจและการตีตราทางสังคม (Social stigma) มิติที่ 5 นโยบาย มีแผนงาน โครงการรองรับ แต่งตั้งคณะทำงาน กำหนดบทบาทหน้าที่และสื่อสาร และมิติที่ 6 การบริหารการเงิน โดยพิจารณาการใช้งบประมาณตามความจำเป็นและเหมาะสม