xs
xsm
sm
md
lg

แนวทางเตรียมความพร้อม ของสถานศึกษา การเปิดภาคเรียนป้องกัน Covid-19

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์1.มีมาตรการคัดกรองวัดไข้และอาการเสี่ยงก่อน
เข้าสถานศึกษา
2.สวมใส่หน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผา้ตลอดเวลา
เมื่ออยู่ในสถานศึกษา
3.ให้มีจุุดบริการล้างมือด้วยสบู่หรือแอลกอฮอล์เจล อย่างเพียงพอ
4.จัดให้มีการเว้นระยะห่าง
5.ท่าความสะอาดพื้นผิวสัมผัสที่มีการใช้ร่วมกันบ่อย
6.ลดความแออัด ไม่จัดกิจกรรมที่มีการสัมผัสร่วมกัน
กำลังโหลดความคิดเห็น