xs
xsm
sm
md
lg

คลัง-พม.ชง ครม.พิจารณามาตรการเยียวยา 3 กลุ่มเปราะบางจากสถานการณ์โควิด-19

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์การประชุมคณะรัฐมนตรีวันนี้ (26 พ.ค.) มี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เป็นประธานการประชุม มีวาระการพิจารณาที่สำคัญ คือการพิจารณาขยายระยะเวลาการประกาศใช้พระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 หรือ พ.ร.ก.ฉุกเฉิน ออกไปอีก 1 เดือน ตามมติของที่ประชุมศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 (ศบค.) เพื่อรองรับการผ่อนคลายมาตรการในระยะที่ 3 และ 4 ต่อไป

ขณะที่กระทรวงการคลัง และกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จะมีการเสนอให้ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีพิจารณามาตรการช่วยเหลือเยียวยาประชาชนกลุ่มเปราะบาง 3 กลุ่ม ประกอบด้วย กลุ่มเด็กแรกเกิด กลุ่มผู้สูงอายุ และกลุ่มผู้พิการ ประมาณ 13 ล้านคน ด้วยการจ่ายเงินเดือนละ 1,000 บาท เป็นเวลา 3 เดือน เพื่อบรรเทาผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19

นอกจากนี้ จะมีการรายงานความคืบหน้าแผนฟื้นฟู บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ให้ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีรับทราบด้วย