xs
xsm
sm
md
lg

พม.จ่อชง ครม.เยียวยา 3 กลุ่มเปราะบาง 13 ล้านคน

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์นายลวรณ แสงสนิท ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) เสนอให้คณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ ตามพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงิน เพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พ.ศ. 2563 พิจารณาแผนการช่วยเหลือเยียวยาประชาชนกลุ่มเปราะบาง 3 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มเด็กแรกเกิด กลุ่มผู้สูงอายุ และกลุ่มผู้พิการ รวมทั้งสิ้นประมาณ 13 ล้านราย โดยหากคณะกรรมการกลั่นกรองฯ เห็นชอบตามที่เสนอ จะส่งให้ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีพิจารณาต่อในสัปดาห์หน้าทันที