xs
xsm
sm
md
lg

กกต.กำหนดมาตรการเข้มป้องกันโควิด-19 วันรับสมัคร-เลือกตั้ง ส.ส.ลำปาง เขต 4

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) กำหนดมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโรคโควิด-19 ในการจัดการเลือกตั้ง ส.ส.ลำปาง เขต 4 ที่จะเปิดรับสมัครในวันที่ 22-26 พฤษภาคมนี้ และเลือกตั้งในวันที่ 20 มิถุนายน โดยใช้ศูนย์ประสานงานเลือกตั้ง ส.ส.ประจำจังหวัดลำปาง เป็นศูนย์ประสานงาน มี กกต.เขต ผู้อำนวยการเลือกตั้งประจำเขต ผู้ช่วยปฏิบัติงาน และเจ้าหน้าที่การเงินและธุรการ ขณะที่ศูนย์รวมคะแนนประจำเขต จะมีเจ้าหน้าที่รวมคะแนน 5 ชุดๆ ละ 2 คน ศูนย์รวมคะแนนประจำอำเภอ เจ้าหน้าที่รวมคะแนน 10 ชุด ส่วนเจ้าหน้าที่ประจำหน่วยเลือกตั้ง จะมีประธานกรรมการประจำหน่วย 1 คน กรรมการประจำหน่วย 4 คน และเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย 2 คน ที่หน่วยเลือกตั้งจะมีอาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) เป็นผู้ช่วยปฏิบัติงานกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง (กปน.) จำนวน 3 คนต่อหน่วย และแต่งตั้ง อสม.เป็นผู้ช่วยปฏิบัติงาน ทำหน้าที่คัดกรองในวันสมัครรับเลือกตั้ง สถานที่อบรม สถานที่รับ-จ่ายวัสดุอุปกรณ์ด้วย

สำหรับมาตรการในวันรับสมัคร 22-26 พฤษภาคม ได้กำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับสถานที่รับสมัครเพิ่มเติม คือ สถานที่จะต้องกว้างขวาง ไม่น้อยกว่า 7 ตารางเมตรต่อคน มีอากาศถ่ายเทสะดวก และจัดให้มีเจ้าหน้าที่ทำความสะอาดสถานที่ โต๊ะ เก้าอี้ อุปกรณ์การรับสมัคร และห้องน้ำทุก 1 ชั่วโมง ตลอดระยะเวลาการรับสมัคร โดยผู้อำนวยการเลือกตั้งประจำเขตจะต้องควบคุมดูแลและกำหนดมาตรการให้เป็นไปอย่างเรียบร้อย จะต้องจัดที่นั่งให้มีระยะห่างสำหรับเจ้าหน้าที่รับสมัครด้วยกัน และระหว่างเจ้าหน้าที่รับสมัครกับผู้สมัครรับเลือกตั้งอย่างน้อย 1.5 เมตร จำกัดจำนวนคนที่จะเดินทางยังสถานที่รับสมัคร เพื่อป้องกันคนมาชุมนุมรวมตัวกันจำนวนมาก โดยให้ผู้สมัครมีผู้ติดตามไม่เกิน 5 คน หากเกินกว่านี้จัดให้อยู่นอกห้องรับสมัคร จัดให้มีการคัดกรอง กำหนดให้ผู้เกี่ยวข้องทั้งหมดสวมหน้ากากอนามัย หรือหน้ากากผ้า โดยเฉพาะเจ้าหน้าที่รับสมัครต้องสวม Face Shield และถุงมือยางเพื่อป้องกันและลดความเสี่ยงในการแพร่เชื้อ จัดให้มีเครื่องวัดอุณหภูมิ อุปกรณ์สำหรับล้างมือด้วยแอลกอฮอล์เจล ก่อนเข้าสถานที่รับสมัคร

ส่วนการหาเสียงเลือกตั้ง กำหนดมาตรการเพิ่มเติม โดยผู้สมัครและพรรคการเมืองสามารถดำเนินการหาเสียงได้เวลา 05.00-22.00 น. ของแต่ละวัน เพื่อให้สอดคล้องมาตรการเคอร์ฟิวของรัฐบาล เว้นก่อนวันเลือกตั้ง ให้หาเสียงได้ถึงเวลา 18.00 น. ผู้สมัครและพรรคการเมือง ผู้ช่วยหาเสียง ต้องจัดให้มีมาตรการป้องกันโรคตามที่ราชการกำหนด ห้ามจัดกิจกรรมโฆษณาหาเสียงใดที่จะทำให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง หรือบุคคลจำนวนมากไปรวมตัวกัน ซึ่งมีลักษณะเสี่ยงต่อการแพร่เชื้อโรค ห้ามหาเสียงโดยเสนอข้อความข่าวสารเกี่ยวกับการระบาดของโรคโควิด-19 อันไม่เป็นความจริง และอาจทำให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง หรือบุคคลเกิดความหวาดกลัว

ขณะที่การใช้สิทธิเลือกตั้งในหน่วยเลือกตั้ง กกต.ได้กำหนดขั้นตอนไว้ 10 ขั้นตอน ผู้มีสิทธิเลือกตั้งต้องสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าก่อนออกจากบ้าน เมื่อมาถึงหน่วยเลือกตั้งจะถูกตรวจคัดกรอง ล้างมือด้วยแอลกอฮอล์เจล สวมถุงมือยาง ตรวจลำดับในบัญชีรายชื่อ ยื่นเอกสารแสดงตน รับบัตรเลือกตั้ง ลงคะแนนเลือกผู้สมัคร หย่อนบัตรเลือกตั้งด้วยตนเอง ถอดถุงมือยางและล้างมือด้วยแอลกอฮอล์เจล

นอกจากนี้ ในส่วนของกิจกรรมต่างๆ ที่สำนักงานจะเป็นผู้ดำเนินการ ยังได้กำหนดในแผนมาตรการ ไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมอำนวยความสะดวก การรณรงค์เลือกตั้งเชิงสมานฉันท์ ทุกกิจกรรมจะต้องสวมหน้ากากอนามัย และคัดกรองบุคคลเพื่อป้องกันเชื้อโควิด-19