xs
xsm
sm
md
lg

สมเด็จพระสังฆราช ประทานพระคติธรรมวันวิสาขฯ "จงยังความไม่ประมาท หันกลับมาพิจารณาชีวิตตนเอง"

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์

สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ประทานพระคติธรรม เนื่องในวันวิสาขบูชา ซึ่งปี 2563 ตรงกับวันนี้ (6 พ.ค.) ว่า ภัยใหญ่หลวงสำหรับทุกชีวิต ตามหลักพระพุทธศาสนามี 3 ประการ กล่าวคือ ความแก่ ความเจ็บ และความตาย ไม่มีภัยอื่นใดที่ผู้คนหวาดหวั่นไปมากกว่าภัยทั้งสามประการ สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามีพระปัจฉิมวาจา ก่อนเสด็จดับขันธปรินิพพาน ว่าสังขารมีความเสื่อมสลายไปเป็นธรรมดา ท่านทั้งหลายจงยังความไม่ประมาทให้ถึงพร้อม จึงขอทุกคนหันกลับมาพิจารณาชีวิตของตนเอง ซึ่งกำลังเผชิญภยันตรายกันอยู่ทั่วหน้า จงเร่งสั่งสม อบรมความไม่ประมาทให้ถึงพร้อม เร่งขวนขวายสั่งสมเพิ่มพูนกุศลธรรม ให้เจริญงอกงามขึ้น ซึ่งจะทำให้เกิดสติและปัญญา อันสามารถช่วยให้พ้นจากภัยได้ ในที่ทุกสถานและในกาลทุกเมื่อ และขอสาธุชนอย่าละเลยการบำเพ็ญทาน รักษาศีล และเจริญภาวนา อันนับเป็นปฏิบัติบูชาที่พึงกระทำต่อพระรัตนตรัย