xs
xsm
sm
md
lg

คนพิการยื่นหนังสือ ก.คลัง ร้อง 5 ข้อเยียวยาคนพิการ

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์นายวิริยะ นามศิริพงศ์พันธุ์ ประธานมูลนิธิสากลเพื่อคนพิการ พร้อมด้วยตัวแทนสมาคมสภาคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทย เดินทางมายื่นหนังสือต่อกระทรวงการคลัง ขอให้คนพิการเข้าถึงมาตรการดูแลและเยียวยาผลกระทบจากไวรัสโคโรนา (COVID-19) โดยเฉพาะเงินชดเชยรายได้ 5,000 บาท 3 เดือน โดยเนื้อหาในหนังสือดังกล่าวระบุว่า

ตามที่รัฐบาลออกมาตรการดูแลและเยียวยาผลกระทบจากไวรัสโคโรนา (COVID-19) ต่อเศรษฐกิจไทยทั้งทางตรงและทางอ้อม ระยะที่ 2 แต่คนพิการส่วนใหญ่จากจำนวนคนพิการทั้งหมด 2 ล้านคน ไม่สามารถเข้าถึงมาตรการเงินเยียวยา 5,000 บาทได้ อาทิ กรณีกลุ่มคนพิการผู้ค้าสลากที่ค้าสลากจริงแต่ไม่มีรายชื่ออยู่ในระบบโควตาของรัฐบาล หรือกลุ่มหมอนวดพิการที่มีชื่ออยู่ในมาตรา 33 ของกฎหมายว่าด้วยการประกันสังคมแต่ปัจจุบันไม่สามารถประกอบอาชีพนวดได้แล้ว ไปจนถึงครอบครัวและผู้ดูแลคนพิการที่ต้องดูแลเด็กพิการที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปี แต่ไม่เข้าเกณฑ์การเยียวยา เป็นต้น อีกทั้งมาตรการระยะที่ 3 และพระราชกำหนด กลับไม่ปรากฏถึงคนพิการแม้แต่ตัวอักษรเดียว และไม่มีถ้อยคำใดที่ทำให้เชื่อได้ว่าคนพิการสามารถจะเข้าถึงมาตรการเยียวยาดังกล่าวได้ ยืนยันให้เห็นชัดเจนว่าคนพิการและครอบครัวถูกทิ้งไว้ข้างหลัง

สภาคนพิการฯ และภาคีเครือข่ายด้านคนพิการ จึงขอเรียกร้องให้รัฐบาลดำเนินการ 5 ประการ ดังนี้

1. ขอให้รัฐบาลปรับปรุงมาตรการฯ ระยะที่ 2 โดยเฉพาะมาตรการชดเชยรายได้รายละ 5,000 บาท ที่ควรปรับเปลี่ยนวิธีการที่มุ่งเน้นการคัดกรองคนที่ไม่ควรได้รับความช่วยเหลือออก เป็นการใช้วิธีการที่จะทำให้ประชาชนทุกคนทุกกลุ่มได้เข้าถึงมาตรการช่วยเหลือให้ได้มากที่สุด ที่สำคัญต้องสร้างหลักประกันให้คนพิการสามารถเข้าถึงมาตรการดังกล่าวได้โดยสะดวกเช่นเดียวกับประชาชนทั่วไป ไม่ถูกเลือกปฏิบัติ และยึดหลักการผนวกรวมคนพิการในการช่วยเหลือเยียวยากระแสหลัก (Disability Inclusive) และไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง (Leave no one behind) โดยการจ่ายเงินชดเชยรายได้ให้แก่คนพิการทุกคนรายละ 5,000 บาทต่อเนื่อง 3 เดือน (คนพิการ 2 ล้านคน งบประมาณ 30,000 ล้านบาท)

2. ขอให้รัฐบาลสร้างหลักว่ามาตรการดูแลและเยียวยาฯ ระยที่ 3 พ.ร.ก.ทั้ง 3 ฉบับ รวมถึงแผนงานและโครงการตามบัญชีท้ายพระราชกำหนด จะต้องมีการวางแผนใช้งบประมาณเหล่านั้นให้เป็นประโยชน์ต่อประชาชนมากที่สุด โปร่งใสที่สุด โดยเฉพาะกลุ่มคนพิการจะต้องสามารถเข้าถึงได้อย่างถ้วนหน้า ทั่วถึง สะดวก รวดเร็ว และต่อเนื่อง รวมทั้งให้องค์กรด้านคนพิการมีส่วนร่วมในการออกแบบและติดตามมาตรการ แผนงาน และโครงการดังกล่าวด้วย

3. ขอให้รัฐบาลออกมาตรการช่วยลดค่าไฟฟ้า 3 เดือนให้แก่คนพิการทุกครัวเรือน ทั้งกลุ่มผู้ใช้ไฟฟ้าที่มีมิเตอร์ไฟขนาดไม่เกิน 5 แอมป์ และเกิน 5 แอมป์ หากใช้ไม่เกิน 3,000 หน่วย ให้ใช้ไฟฟ้าฟรี

4. ขอให้รัฐบาลออกมาตรการให้คนพิการสามารถรับเบี้ยความพิการล่วงหน้าได้จำนวน 10 เดือนตามความสมัครใจ

5. ขอให้กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง เร่งปฏิบัติตามมติ คกก.คนพิการแห่งชาติ โดยการโอนเงินจากกองทุนคนพิการให้คนพิการที่มีบัตรทุกคน คนละ 1,000 บาท โดยเร็ว