xs
xsm
sm
md
lg

มหาดไทยไฟเขียว อปท.ลด/เว้นค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์ บรรเทาผลกระทบโควิด-19

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์นายฉัตรชัย พรหมเลิศ ปลัดกระทรวงมหาดไทย มีคำสั่งให้จังหวัดแจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ที่มีความประสงค์จะช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ผู้เช่า อสังหาริมทรัพย์ของ อปท. เช่น ตลาด และอาคารพาณิชย์ ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 พิจารณาช่วยเหลือผู้เช่าได้ตามความจำเป็นและเหมาะสมแล้วแต่กรณี ทั้งในกรณีการลดค่าเช่า หรือการยกเว้นค่าเช่า หากคณะกรรมการจัดหาประโยชน์จากทรัพย์สินของ อปท. พิจารณาแล้วเห็นว่ามีเหตุสมควร