xs
xsm
sm
md
lg

มท.ประกาศขยายเวลาทำบัตรประชาชนจาก 60 เป็น 120 วัน

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์

นายฉัตรชัย พรหมเลิศ ปลัดกระทรวงมหาดไทย ออกประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ขยายกำหนดเวลาการทำบัตรประจำตัวประชาชน โดยส่งถึงผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด ระบุว่า กรณีมีการประชาสัมพันธ์ขอความร่วมมือจากประชาชนในการป้องกันการแพระบาดของโรคโควิด-19 โดยการหลีกเลี่ยงการเดินทางไปยังพื้นที่เสี่ยง หรือสถานที่ชุมนุมชน ซึ่งรวมถึงสถานที่ทำการของหน่วยงานภาครัฐที่มีผู้ขอรับบริการจำนวนมากนั้น

กระทรวงมหาดไทยได้ประกาศขยายกำหนดเวลาการขอมีบัตร การขอมีบัตรใหม่ หรือเปลี่ยนบัตรในทุกท้องที่จังหวัด และกรุงเทพมหานคร จากภายในกำหนด 60 วัน นับแต่วันที่ต้องมีบัตร ให้ขยายเป็น 120 วัน โดยมีกำหนดระยะเวลาสิ้นสุดถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2563