xs
xsm
sm
md
lg

บัวแก้วประชุมศูนย์ปฏิบัติการมาตรการเดินทางเข้าออกประเทศ-ดูแลคนไทยใน ตปท.

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์นายเชิดเกียรติ อัตถากร อธิบดีกรมสารนิเทศและโฆษกกระทรวงการต่างประเทศ เปิดเผยว่า วันนี้ (30 มี.ค.) นางบุษยา มาทแล็ง ปลัดกระทรวงการต่างประเทศ เป็นประธานการประชุมศูนย์ปฏิบัติการมาตรการการเดินทางเข้าออกประเทศและการดูแลคนไทยในต่างประเทศ ครั้งที่ 1/2563 ณ วิเทศสโมสร กระทรวงการต่างประเทศ ร่วมกับคณะทำงานในการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินในส่วนที่เกี่ยวกับการต่างประเทศ และการคุ้มครองช่วยเหลือผู้มีสัญชาติไทยในต่างประเทศ ซึ่งประกอบด้วย กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงมหาดไทย กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงคมนาคม กองบัญชาการกองทัพไทย สํานักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา พร้อมทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ กระทรวงแรงงาน บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้

ทั้งนี้ ที่ประชุมฯ รับทราบเกี่ยวกับการแต่งตั้งและอำนาจหน้าที่ของคณะทำงานในการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินในส่วนที่เกี่ยวกับการต่างประเทศและการคุ้มครองช่วยเหลือผู้มีสัญชาติไทยในต่างประเทศ สถานการณ์ล่าสุดด้านการต่างประเทศ และการรับเวชภัณฑ์/อุปกรณ์ และความช่วยเหลือทางการแพทย์

นอกจากนี้ ที่ประชุมฯ ได้พิจารณาการบูรณาการการทำงานของส่วนราชการที่เกี่ยวข้องให้เป็นไปอย่างคล่องตัว ทันต่อเหตุการณ์ และมีแนวปฏิบัติที่เป็นไปในทิศทางเดียวกันใน 3 เรื่องสำคัญ ได้แก่ การบริหารจัดการคนไทยที่เดินทางกลับจากต่างประเทศทางบก รวมถึงที่ผ่านช่องทางธรรมชาติ การบริหารจัดการคนไทยในต่างประเทศ การบริหารจัดการคนต่างชาติที่ตกค้างในประเทศไทย รวมถึงการเดินทางออกจากไทยของคนต่างชาติ

กระทรวงการต่างประเทศจะนำผลการประชุมครั้งนี้ไปเสนอในการประชุมศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ซึ่งมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน ต่อไป