xs
xsm
sm
md
lg

กรมขนส่งฯ กำชับการปฏิบัติหน้าที่ ขรก.เพิ่มเติมป้องกันไวรัสโควิด-19

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์

กรมการขนส่งทางบก ประกาศผ่านเพจ กรมการขนส่งทางบก PR.DLT.News ในวันนี้ (16 มี.ค.) เรื่อง กำชับการปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการ เจ้าหน้าที่ และผู้ปฏิบัติงานให้บริการประชาชน เพื่อป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ว่า
ด้วยสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ได้แพร่อย่างรวดเร็วและกว้างขวาง ซึ่งมีผู้ติดเชื้อในประเทศไทยเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ โดยโรคติดต่อดังกล่าวได้ถูกกำหนดให้เป็นโรคติดต่ออันตรายตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.๒๕๕๘ เพื่อให้การเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคดังกล่าวเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพตามนโยบายของรัฐบาล อาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.๒๕๓๔ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ ๕) พ.ศ.๒๕๔๕ อธิบดีกรมการขนส่งทางบกจึงออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้

1 ให้ผู้อำนวยการสำนัก/กอง/ศูนย์ ขนส่งจังหวัดทุกจังหวัด กำกับดูแลการทำความสะอาดสถานที่และสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับประชาชน โดยเฉพาะสถานที่ให้บริการประชาชนด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อ และในพื้นที่หรือบริเวณที่เป็นจุดสัมผัส เช่น มือจับปิด-เปิดประตู ให้เพิ่มความถี่ในการทำความสะอาดอย่างสม่ำเสมอ พร้อมจัดให้มีจุดบริการแอลกอฮอล์เจลในพื้นที่ส่วนกลางที่มีการใช้งานร่วมกัน

2 ในกระบวนงานอบรมและทดสอบเพื่อขอรับใบอนุญาตขับรถ ให้บริหารจัดการประชาชนผู้มารับบริการทั้งผู้รอคิวเข้ารับบริการหรือผู้เข้าอบรมและทดสอบไม่ให้แออัดจนเกินไป ในขั้นตอนการทดสอบที่ต้องมีการสัมผัสเครื่องมืออุปกรณ์ เช่น รถที่ใช้ในทดสอบการขับรถ เครื่องทดสอบ E-exam และอุปกรณ์ทดสอบสมรรถภาพทางร่างกาย โดยเฉพาะการทดสอบสายตา เมื่อเสร็จสิ้นการทดสอบในแต่ละคน ให้เจ้าหน้าที่ทำความสะอาดเครื่องมืออุปกรณ์ด้วยแอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อทุกครั้งก่อนเริ่มการทดสอบคนต่อไป

3 ให้ผู้บังคับบัญชาทุกระดับดูแลสุขภาพของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ซึ่งทำหน้าที่ให้บริการประชาชนอย่างใกล้ชิด กำชับให้สวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาในการปฏิบัติหน้าที่ให้บริการประชาชน และให้ตรวจวัดอุณหภูมิของเจ้าหน้าที่และประชาชนทุกคนที่เข้ามารับบริการ หากพบผู้ที่มีอุณหภูมิเกินกว่า ๓๗.๕ องศาเซลเซียส ไม่อนุญาตให้เข้าไปในอาคารให้ประสานแจ้งหน่วยงานสาธารณสุขในพื้นที่หรือแนะนำให้ไปพบแพทย์เพื่อรับการตรวจวินิจฉัยต่อไป และให้เก็บบันทึกประวัติพร้อมรายงานให้กรมการขนส่งทางบกทราบโดยด่วน

4 ให้สำนักสวัสดิภาพการขนส่งทางบก และสำนักงานขนส่งจังหวัดทุกจังหวัดที่มีโรงเรียนสอนขับรถในพื้นที่ความรับผิดชอบ แจ้งโรงเรียนสอนขับรถให้ถือปฏิบัติตามหลักปฏิบัติในการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19)

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป