xs
xsm
sm
md
lg

กอ.รมน.แจงข้อเท็จจริงปฏิบัติการข่าวสารของเว็บ Pulony.blogspot.com

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์ตามที่มีการอภิปรายไม่ไว้วางใจทั่วไป เพื่อลงมติไม่ไว้วางใจรัฐมนตรีเป็นรายบุคคล โดยมีการนำเอกสารของ กอ.รมน. ที่เสนอต่อคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณา ร่างพระราชบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 สภาผู้แทนราษฎร มาประกอบการอภิปราย และระบุว่า กอ.รมน.ได้จัดทำเว็บไซต์ Pulony.blogspot.com เพื่อโจมตีบุคคลต่างๆ นั้น กอ.รมน. ขอเรียนชี้แจงว่า เอกสารที่นำมากล่าวอ้างนั้น เป็นเอกสารราชการที่คณะอนุกรรมาธิการวิสามัญ พิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ 2563 สภาผู้แทนราษฎรได้ให้ กอ.รมน.จัดทำรายงานการปฏิบัติ ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2560-2562 เพื่อเป็นข้อมูลประกอบ การพิจารณางบประมาณปี 2563 กิจกรรมการส่งเสริมและเผยแพร่ ความจริงที่ถูกต้อง เพื่อสนับสนุนการแก้ไขปัญหา

ดังนั้น กอ.รมน.จึงได้จัดทำเพิ่มเติม ตามคำแนะนำดังกล่าว เพื่อให้คณะอนุกรรมาธิการฯ พิจารณาให้การสนับสนุนงบประมาณ และได้รับความเห็นชอบจากทุกฝ่าย ตามขั้นตอนของรัฐสภาแล้ว

สำหรับรายละเอียดของกิจกรรม เป็นการประชาสัมพันธ์ สร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องในรูปแบบการจัดรายการวิทยุ ของสถานีวิทยุทักษิณสัมพันธ์ รวมทั้งสื่อสังคมออนไลน์ โดยมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในพื้นที่ เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข่าวสารที่ถูกต้อง ให้ประชาชนเข้าใจในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่รัฐ มุ่งเน้นการอำนวยความยุติธรรม และงานด้าน สิทธิมนุษยชน เพื่อนำไปสู่สันติสุขในอนาคต ไม่ได้มีความมุ่งหมายตามที่มีการนำมาอภิปรายแต่อย่างใด

จากสถานการณ์จังหวัดชายแดนภาคใต้ ที่ทุกรัฐบาลได้ร่วมกันแก้ไขปัญหามากว่า ๑๕ ปี และในปัจจุบันได้พัฒนาไปในทางที่ดีขึ้น โดยลดการก่อเหตุความรุนแรงลง อย่างไรก็ตามได้มีการใช้สื่อโซเชียลมากขึ้น เพื่อโฆษณาชวนเชื่อ บิดเบือนข้อเท็จจริง และเสนอข้อมูลอันเป็นเท็จ เพื่อทำลายภาพลักษณ์สร้างความหวาดระแวง และความเกลียดชังผ่านว็บไซต์ เว็บเพจ และเฟสบุ๊ค ในลักษณะปิดลับอย่างกว้างขวางในหลายพื้นที่

ดังนั้นจึงมีความจำเป็นอย่างยิ่ง ในการสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง เพื่อสนับสนุนให้การแก้ไขปัญหา ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ประสบความสำเร็จอย่างยั่งยืน