xs
xsm
sm
md
lg

พาณิชย์เร่งผลักดันการสร้างสรรค์นวัตกรรมสำหรับสังคมผู้สูงอายุ

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์นายวีรศักดิ์ หวังศุภกิจโกศล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า ได้มอบหมายกรมทรัพย์สินทางปัญญาจัดทำรายงานบทวิเคราะห์แนวโน้มเทคโนโลยีหุ่นยนต์เพื่อสังคมผู้สูงอายุ โดยนำข้อมูลสิทธิบัตรจากฐานข้อมูลต่างประเทศและของไทยมาวิเคราะห์ ซึ่งสะท้อนให้เห็นแนวโน้มและโอกาสทางการตลาดของเทคโนโลยี

จากการศึกษาพบว่า การยื่นจดสิทธิบัตรที่เกี่ยวข้องกับหุ่นยนต์สำหรับผู้สูงอายุทั่วโลกในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา จำนวน 856 ฉบับ มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ส่วนใหญ่เป็นการประดิษฐ์ที่เกี่ยวกับหุ่นยนต์ดูแล ใช้สำหรับอำนวยความสะดวกและดูแลผู้สูงอายุ แขนกลสำหรับช่วยผู้สูงอายุใช้ชีวิตประจำวันได้อย่างสะดวก และหุ่นยนต์ที่เกี่ยวข้องกับระบบการติดต่อสื่อสาร โดย 3 ประเทศที่ยื่นจดสิทธิบัตรในเทคโนโลยีหุ่นยนต์สูงอายุมากที่สุดอยู่ในเอเชีย คือ จีน เกาหลีใต้ และญี่ปุ่น สอดคล้องกับข้อมูลจากองค์การสหประชาชาติ (UN) ที่ระบุว่าเอเชียมีจำนวนผู้สูงอายุมากที่สุดในโลก

นอกจากนี้ ยังพบว่าในประเทศสัดส่วนการยื่นจดสิทธิบัตรของเทคโนโลยีหุ่นยนต์ผู้สูงอายุโดยคนต่างชาติและคนไทยมีสัดส่วนใกล้เคียงกัน แบ่งเป็นคนไทยร้อยละ 52 และต่างชาติร้อยละ 48 อย่างไรก็ตาม จำนวนการยื่นสิทธิบัตรที่เกี่ยวข้องกับหุ่นยนต์ผู้สูงอายุยังมีค่อนข้างน้อย เฉลี่ย 4 ฉบับต่อปี สวนทางกับจำนวนผู้สูงอายุที่เพิ่มขึ้น ดังนั้นโอกาสการเติบโตของเทคโนโลยีดังกล่าวยังมีอีกมากในอนาคต

นายวีรศักดิ์ กล่าวเพิ่มเติมว่า กระทรวงพาณิชย์มีบริการศูนย์ให้คำปรึกษาด้านทรัพย์สินทางปัญญาและนวัตกรรม(IP IDE Center) โดยศูนย์ฯ ดังกล่าวได้จัดทำเอกสารเผยแพร่บทวิเคราะห์แนวโน้มเทคโนโลยีเพื่อสังคมผู้สูงอายุ เพื่อนำเสนอแง่มุมต่างๆ ของสถานการณ์เทคโนโลยีที่เกี่ยวกับหุ่นยนต์สำหรับผู้สูงอายุ ซึ่งผู้ประกอบการ นักวิจัย และผู้สนใจที่เกี่ยวข้องสามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ๆ ให้ตรงกับแนวโน้มความต้องการของตลาดได้