xs
xsm
sm
md
lg

จ.สุโขทัย ประกาศศเขตภัยแล้งแล้ว 4 อำเภอ พื้นที่เกษตรเสียหายกว่า 27,000 ไร่

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์นายไมตรี ไตรติลานันท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย เปิดเผยถึงสถานการณ์ภัยแล้งในพื้นที่ ว่า ขณะนี้จังหวัดได้ประกาศเขตให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน (ภัยแล้ง) แล้ว 4 อำเภอ 16 ตำบล 91 หมู่บ้าน 4,659 ครัวเรือน ซึ่งผลกระทบส่วนใหญ่ยังไม่มีปัญหาการขาดแคลนน้ำดิบผลิตน้ำประปา ทั้งในและนอกเขตบริการของการประปาส่วนภูมิภาค แต่ผลกระทบหลัก คือ น้ำเพื่อการเกษตร มีพื้นที่เสียหายแล้ว 27,261 ไร่ และไม่สามารถจัดสรรน้ำให้กับการเพาะปลูกได้อีก เนื่องจากน้ำต้นทุนมีน้อยต้องรักษาไว้เพื่ออุปโภคบริโภคเป็นหลัก อีกทั้งแม่น้ำยมสายหลักของจังหวัดสุโขทัยลดลงอย่างรวดเร็ว บางช่วงแห้งขอดเป็นเนินทราย อย่างไรก็ตาม ต้องขอความร่วมมือเกษตรกรปรับเปลี่ยนมาปลูกพืชที่ใช้น้ำน้อยแทนไปก่อน