xs
xsm
sm
md
lg

ครม.เห็นชอบให้ กห.ส่งกำลังพลเรียนร่วมหลักสูตรนายร้อยรัสเซีย

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


น.ส.รัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเห็นชอบให้กระทรวงกลาโหม จัดทำความตกลงว่าด้วยการรับกำลังพลของราชอาณาจักรไทย เข้าศึกษาในสถาบันการศึกษาทหารของกระทรวงกลาโหมแห่งสหพันธรัฐรัสเซีย (ร่างความตกลงฯ) และให้ผู้บัญชาการสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ กองบัญชาการกองทัพไทย หรือผู้แทนที่ได้รับมอบหมาย เป็นผู้ร่วมลงนามในร่างความตกลง หากมีความจำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของร่างความตกลงฯ โดยไม่ส่งผลกระทบต่อสาระสำคัญของร่างความตกลงให้กระทรวงกลาโหมพิจารณาดำเนินการได้ตามความเหมาะสม ตามที่กระทรวงกลาโหมเสนอ

ทั้งนี้ สาระสำคัญร่างความตกลงดังกล่าว เพื่อกำหนดแนวทางในการส่งกำลังพลของไทยไปเข้ารับการฝึกศึกษาในหลักสูตรที่จัดขึ้น โดยกระทรวงกลาโหมรัสเซีย ซึ่งกระทรวงกลาโหมจะเสนอรายชื่อหลักสูตรที่ต้องการส่งกำลังพลเข้ารับการศึกษาให้กระทรวงกลาโหมรัสเซียพิจารณา ภายในวันที่ 15 มกราคมของทุกปี โดยจะแจ้งรายชื่อหลักสูตรที่สามารถสนับสนุนได้ให้ฝ่ายไทยทราบ ภายในวันที่ 15 มิถุนายนของทุกปี เพื่อเข้ารับการศึกษาหลักสูตรเตรียมความพร้อมและภาษารัสเซีย ตั้งแต่เดือนตุลาคมของทุกปี เป็นระยะเวลา 10 เดือน ก่อนเข้าศึกษาหลักสูตรทหารต่อไป