xs
xsm
sm
md
lg

เมืองปากน้ำจัดกิจกรรม Big Cleaning Day แก้ปัญหา PM 2.5

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์นายธฤต สำราญเวทย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานเปิดกิจกรรม Big Cleaning Day "สมุทรปราการ รวมใจป้องกันและลดภัยฝุ่นละออง PM 2.5" ครั้งที่ 2 บริเวณลานหน้าศาลากลางจังหวัดสมุทรปราการ โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมกิจกรรม จากนั้น รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการได้ร่วมกิจกรรมทำความสะอาดบริเวณลานหน้าศาลากลางจังหวัดสมุทรปราการ และบริเวณริมเขื่อน เพื่อลดปริมาณฝุ่นละอองที่เกิดขึ้น เนื่องจากบริเวณดังกล่าวทั้ง 2 จุด จะมีประชาชนใช้ทำกิจกรรมจำนวนมากทั้งการออกกำลังกาย และพักผ่อนหย่อนใจ โดยเฉพาะในช่วงเช้าและเย็น

สำหรับการดำเนินการแก้ไขปัญหา PM 2.5 จังหวัดสมุทรปราการได้สั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องบูรณาการความร่วมมือแก้ไขปัญหาและบรรเทาผลกระทบของประชาชนในพื้นที่ โดยให้เฝ้าระวังติดตามข้อมูลคุณภาพอากาศอย่างใกล้ชิด เพื่อวิเคราะห์และประเมินสถานการณ์ในพื้นที่ พร้อมทั้งให้ดำเนินการบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเข้มงวดในการตรวจสอบ ตรวจจับ ห้ามใช้รถควันดำที่มีค่าเกินมาตรฐาน อำนวยความสะดวกในการแก้ไขปัญหาการจราจรติดขัด รวมถึงมิให้จอดรถริมถนนสายหลัก สถานที่ราชการ โรงพยาบาล โรงเรียน และในจุดที่ชุมนุมชน รณรงค์ประชาสัมพันธ์ขอความร่วมมือจากประชาชนลดใช้รถยนต์ จักรยานยนต์ส่วนบุคคล เปลี่ยนมาใช้รถบริการสาธารณะ เพื่อลดจำนวนยานพาหนะที่ก่อให้เกิดมลพิษ หากมีพื้นที่ก่อสร้างอาคาร/ถนน ให้ขอความร่วมมือจากผู้รับเหมาก่อสร้างปิดกั้นบริเวณมิให้เกิดการฟุ้งกระจายของฝุ่นละออง พร้อมทั้งดำเนินการลดปริมาณฝุ่นละอองในอากาศ โดยการฉีดพ่นละอองน้ำ ทำความสะอาดฉีดล้างถนน การทำละอองน้ำสร้างความชุ่มชื้นในพื้นที่ที่มีค่าฝุ่นละอองสูง ตลอดจนเข้มงวดกวดขันไม่ให้มีการเผาขยะ กิ่งไม้ เศษวัสดุทางการเกษตรในที่โล่ง สร้างการรับรู้แก่ประชาชนในพื้นที่ทราบถึงสถานการณ์ที่ถูกต้อง และการดูสุขภาพ ป้องกันตนเอง จากฝุ่นละอองขนาดเล็ก โดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยง อาทิ เด็กเล็ก สตรีมีครรภ์ ผู้สูงอายุ และผู้ป่วยโรคระบบทางเดินหายใจ