xs
xsm
sm
md
lg

กกต.แจ้งผู้มีสิทธิเลือกตั้งซ่อม ส.ส.ขอนแก่น แจงเหตุไม่ใช้สิทธิภายใน 29 ธ.ค.นี้

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) แจ้งผู้มีสิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดขอนแก่น เขตเลือกตั้งที่ 7 แทนตำแหน่งที่ว่างในอำเภอหนองเรือ และอำเภอมัญจาคีรี ที่ไม่ได้ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง เมื่อวันอาทิตย์ที่ 22 ธันวาคมที่ผ่านมา ให้รีบดำเนินการแจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งได้ ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันอาทิตย์ที่ 29 ธันวา คม 2562

ทั้งนี้ การขอรับแบบ ส.ส.1/8 หรือทำหนังสือชี้แจงเหตุที่ทำให้ไปใช้สิทธิเลือกตั้งไม่ได้ ต้องระบุเลขประจำตัวประชาชนและที่อยู่ตามหลักฐานทะเบียนบ้าน โดยยื่นต่อนายทะเบียนอำเภอหรือนายทะเบียนท้องถิ่นที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน ในการนี้สามารถแจ้งด้วยตัวเอง หรือมอบหมายให้ผู้อื่นไปยื่นแทน หรือจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนภาย ใน 7 วันนับแต่วันเลือกตั้ง (23-29 ธันวาคม 2562)