xs
xsm
sm
md
lg

กกต.ย้ำเส้นตาย 29 ธ.ค.ให้ชาวขอนแก่นเขต 7 ที่นอนหลับทับสิทธิ ชี้แจงเหตุ

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



กกต.แจ้งเตือนผู้มีสิทธิเลือกตั้งซ่อม เขต 7 ขอนแก่น ที่ไม่ไปสิทธิให้เร่งแจ้งสาเหตุ สิ้นสุด 29 ธ.ค. ก่อนถูกตัดสิทธิ 5 ประการ

วันนี้ (24ธ.ค.) สำนักงาน กกต. แจ้งเตือนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ส.ส.เขต 7 ขอนแก่น ในอำเภอหนองเรือ และอำเภอมัญจำคีรี ที่ไม่ได้ไปใช้สิทธิ เลือกตั้ง เมื่อวันอาทิตย์ที่ 22 ธันวาคมที่ผ่านมา ให้รีบดำเนินการแจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งได้ ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันอาทิตย์ที่ 29 ธันวาคม 2562 โดยขอรับแบบ ส.ส.1/8 หรือทำหนังสือชี้แจงเหตุที่ทำให้ไปใช้สิทธิเลือกตั้งไม่ได้ ซึ่งต้องระบุเลขประจำตัวประชาชน และที่อยู่ตามหลักฐานทะเบียนบ้าน โดยยื่นต่อนายทะเบียนอำเภอหรือนายทะเบียนท้องถิ่น ที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน ที่สามารถแจ้งด้วยตัวเอง หรือมอบหมายให้ผู้อื่นไปยื่นแทน หรือจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน ภายใน 7 วันนับแต่วันเลือกตั้ง หรือ 23-29 ธันวาคม

สำหรับผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่ไม่ได้ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง ส.ส.เขต 7 แล้วไม่ได้แจ้งเหตุไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง หรือแจ้งแล้ว แต่เหตุนั้นไม่เป็นเหตุอันสมควรจะถูกจำกัดสิทธิ์ ตามมาตรา 35 ของ พ.ร.ป.ว่าด้วยการเลือกตั้ง ส.ส. ซึ่งจำกัดสิทธิ 5 ประการ คือ การยื่นคำร้องคัดค้านการเลือกตั้ง ส.ส. การสมัครรับเลือกตั้งเป็น ส.ส. หรือสมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่น หรือรับเลือกเป็น ส.ว. การสมัครรับเลือกเป็นกำนันผุ้ใหญ่บ้าน ตามกฎหมายว่าด้วยลักษณะปกครองท้องที่ การดำรงตำแหน่งข้าราชการการเมือง ตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการการเมือง และข้าราชการ รัฐสภาฝ่ายการเมือง ตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการรัฐสภา การดำรงตำแหน่งรองผู้บริหารท้องถิ่น เลขานุการผู้บริหารท้องถิ่น ผู้ช่วยเลขานุการผู้บริหารท้องถิ่น ประธานที่ปรึกษาผู้บริหารท้องถิ่น ที่ปรึกษาผู้บริหารท้องถิ่น หรือคณะที่ปรึกษาผู้บริหารท้องถิ่น ตามกฎหมาย ว่าด้วยการจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยระยะเวลาการจำกัดสิทธิ 2 ปี นับแต่วันเลือกตั้งครั้งที่ผู้มีสิทธิเลือกตั้งไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง


กำลังโหลดความคิดเห็น...