xs
xsm
sm
md
lg

นายกฯ เป็นประธานประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริต

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม มีกำหนดการเดินทางมาเป็นประธานในพิธีเปิดการประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริต ณ ฮอลล์ 6 ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี

ทั้งนี้ ประเทศไทยได้ร่วมลงนามในอนุสัญญาสหประชาชาติ ว่าด้วยการต่อต้านการทุจริต ค.ศ.2003 เมื่อวันที่ 9 ธันวาาคม พ.ศ. 2546 ดังนั้น องค์การสหประชาชาติจึงประกาศให้วันที่ 9 ธันวาคม ของทุกปี เป็นวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล และไทยในฐานะหนึ่งในภาคีสมาชิกที่ร่วมลงนามในอนุสัญญาฯ จึงได้จัดงานนี้ขึ้น เพื่อประกาศเจตนารมณ์ในการต่อต้านคอร์รัปชัน ภายใต้แนวคิด "Zero Tolerance คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต" ในการต่อสู้กับปัญหาการทุจริตในทุกรูปแบบ

โอกาสนี้ นายกรัฐมนตรีจะได้เป็นประธานในการมอบรางวัลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินการของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำนวน 34 รางวัล