xs
xsm
sm
md
lg

กปภ.ประกาศงดรับของขวัญปีใหม่ มุ่งสร้างวัฒนธรรมความโปร่งใสในองค์กร

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์นายนพรัตน์ เมธาวีกุลชัย ผู้ว่าการการประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) เปิดเผยว่า กปภ. ในฐานะรัฐวิสาหกิจสังกัดกระทรวงมหาดไทย ดำเนินงานด้วยหลักธรรมาภิบาลและความซื่อสัตย์สุจริตมาตลอดระยะเวลากว่า 40 ปี และเนื่องในวารดิถีขึ้นปีใหม่ 2563 นี้ กปภ. ขอขอบคุณสำหรับความปรารถนาดีของทุกท่าน ที่มีต่อ กปภ. ด้วยดีตลอดทั้งปีที่ผ่านมา ทั้งนี้ เพื่อเป็นการแสดงเจตนารมณ์ในการยึดมั่นในความโปร่งใสและเสริมสร้างค่านิยมด้านการป้องกันการทุจริต กปภ. ได้ขอความร่วมมือจาก ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้าง งดการให้ของขวัญแก่ผู้บังคับบัญชาหรือครอบครัวของผู้บังคับบัญชา โดยเปลี่ยนเป็นการแสดงความปรารถนาดีต่อกันด้วยการใช้บัตรอวยพร หรืออวยพรผ่านสื่อสังคมออนไลน์แทน และให้ปฏิบัติตามแนวทางการให้ การรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นๆ เพื่อให้มีความชัดเจน เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด และสอดคล้องกับนโยบายการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชันของ กปภ. ตลอดจนเพื่อเสริมสร้างค่านิยมที่ดีให้กับผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างของ กปภ. ตระหนักถึงหน้าที่ของตนเองในการป้องกันการทุจริต ดำรงตนเป็นแบบอย่างของเจ้าหน้าที่รัฐที่ดี ปฏิบัติตนให้เป็นไปตามแนวทางการปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาล

ผู้ว่าการ กปภ. กล่าวเพิ่มเติมว่า กปภ. ขอน้อมรับความปรารถนาดีและไมตรีจิตของทุกท่านไว้เป็นกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต มีจิตสำนึกรับผิดชอบต่อส่วนรวม กปภ. ขอส่งความปรารถนาดี เนื่องในเทศกาลปีใหม่ 2563 ขออำนาจสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลโลก โปรดอำนวยพรให้ทุกท่านและครอบครัวประสบแต่ความสุข ความเจริญ สัมฤทธิผลในสิ่งอันพึงปรารถนาทุกประการ